Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu działka nr 697 o powierzchni 0,2070 ha

Opublikowano: 19.07.2022

BURMISTRZ M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2070 ha zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 37 m2, położonej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 697, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00079291/9.

 

                                                                                                           Jedlina-Zdrój, dnia 19.07.2022 r.
GPM.6840.97.2021

BURMISTRZ  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2070 ha zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 37 m2, położonej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 697, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00079291/9.

1. Opis nieruchomości:

Działka nr 697 o powierzchni 2070 m2 zabudowana budynkiem niemieszkalnym, o kształcie zbliżonym do prostokąta położona jest w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Bolesława Chrobrego. Teren płaski, nasłoneczniony, atrakcyjny dla mieszkalnictwa. W niewielkiej odległości znajdują się główne ciągi komunikacyjne, obiekty handlowe i usługowe oraz przystanki komunikacji publicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. W centralnej części działki zlokalizowane są 2 słupy energetyczne – działkę przecinają napowietrzne linie energetyczne. Według danych ewidencyjnych w ulicy Bolesława Chrobrego znajdują się przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, zaś od strony zachodniej przyłącza sieci energetycznej i gazowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, ulicy Bolesława Chrobrego, przez działkę gminną nr 336/7. Z ulicy Józefa Bema możliwe jest dojście do nieruchomości. Posadowiony na działce budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 37 m2 to obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Jest to obiekt o prostej konstrukcji, murowany z cegły, z dachem płaskim krytym papą. Budynek nie jest otynkowany, ściany częściowo obłożone deskami. Obecnie wykorzystywany jest jako budynek gospodarczy. Działka wykorzystywana jest jako przydomowe ogródki. Altanki ogrodowe i infrastruktura ogrodowa posadowione na działce nietrwale związane z gruntem nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona uporządkowania terenu z pozostawionej infrastruktury ogrodowej.

 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój działka nr 697 oznaczona jest symbolami 3M z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz 10KDD z zapisem droga dojazdowa.                                              

2) w ewidencji gruntów działka nr 697 oznaczona jest użytkiem „Bi” – inne tereny zabudowane.

3. Cena wywoławcza:  186 000 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  

26 sierpnia 2022 r. o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2

5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później  niż 19 sierpnia 2022 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 697”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, pośrednictwem rachunku bankowego.

6. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

7. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość obciążona jest 6 umowami najmu zawartymi do dnia 31.10.2022 r. (pow. 40 m2), 31.05.2023 r. (pow. 60,45 m2), 30.09.2023 r. (pow. 61,75 m2), 30.04.2024 r. (pow. 18,60 m2),   31.05.2024 r. (pow. 68,95 m2) oraz  30.06.2024 r. (pow. 117,99 m2), a wolna jest od innych praw i roszczeń osób trzecich. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy (art. 678 §1 Kc).

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie    Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych  na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

11. Zastrzeżenie:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

12. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b) szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający,

c) korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń,

d) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona,

e) w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

f) uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed jego otwarciem następujące dokumenty:

- dowód tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem,

- oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się   z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru,

g) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

h) nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez nieruchomość, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją dokona zmiany przebiegu trasy sieci na własny koszt i we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami tych sieci.

13. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963         

Sporządziła: J. Kulpa

Ikona docxOgłoszenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.12 KB]

mapa

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja