Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu działka nr 283/10 o powierzchni 0,0912 ha

Opublikowano: 05.09.2022

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 283/10 o powierzchni 0,0912 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00087156/0.

Jedlina-Zdrój, dn. 02.09.2022 r.

GPM.6840.82.2021

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 283/10 o powierzchni 0,0912 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00087156/0.

I Opis nieruchomości:

1. Działka nr 283/10 o powierzchni 912 m2 ma kształt zbliżony do trapezu. Znajduje się w centrum Jedliny-Zdroju, na terenach atrakcyjnych dla mieszkalnictwa. Teren o spadku w kierunku południowo-wschodnim wykorzystywany był jako ogródki przydomowe. Teren nie jest objęty umowami dzierżawy. Działka nieuzbrojona. Według danych geodezyjnych w sąsiedztwie znajdują się sieci: energetyczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa i teleinformatyczna. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, głównie przedwojenna zabudowa wielorodzinna niska, tereny zielone, obiekty usługowe. W niewielkiej odległości znajdują się przystanki komunikacji, punkty handlowo-usługowe, kościół, przedszkole. Nieco dalej Urząd Miasta, obiekty rekreacyjno-sportowe. Dojazd i dojście do nieruchomości możliwy bezpośrednio z ulicy o nawierzchni asfaltowej – ulicy Południowej. Zgodnie z działem III księgi wieczystej, w której znajduje się m.in. zbywana działka, wpisane jest obciążenie, tj. ograniczone prawo rzeczowe polegające na bezterminowej, odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez część nieruchomości o powierzchni 84 m2 oznaczonej jako działka gruntu nr 283/6, w celu dojechania i dojścia do drogi publicznej – ulicy Południowej w Jedlinie Zdroju na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 283/4, objętej księgą wieczystą o numerze SW1W/00087155/3. Obciążenie to nie dotyczy bezpośrednio zbywanej działki, która zostanie wydzielona do odrębnej księgi wieczystej na koszt nabywcy.

Działkę wzdłuż północno-zachodniej granicy przecinają dwie sieci gazowe:

  1. czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia MOP 10kPa DN250 stal. wybudowana w 1976 r. o długości 32,8 mb, stanowiąca własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ;

  2. czynna sieć gazowa średniego ciśnienia MOP 0,5Mpa De125b PE100 SDR11 wybudowana w 1996 r. o długości 34,8 mb, stanowiąca własność Gminy Jedlina-Zdrój.

Łączna powierzchnia pasa eksploatacyjnego wynosi 66,3 m2.

2. Przy planowanym zagospodarowaniu działki należy dostosować się do stref kontrolowanych zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

3. W zakresie sieci stanowiącej własność Gminy Jedlina-Zdrój w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych nabywca zobowiązany będzie ustanowić przy zawarciu umowy sprzedaży nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz Gminy Jedlina-Zdrój z siedzibą w Jedlinie-Zdroju przy ul. Poznańskiej nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, REGON 890718202 lub podmiotów przez nią uprawnionych lub każdoczesnego właściciela lub użytkownika, polegająca na prawie wstępu i korzystania z oznaczonej w załączniku graficznym części nieruchomości o powierzchni 66,30 m2 w celu dokonywania przyłączeń, eksploatacji, usunięcia awarii, napraw, przeglądów, remontów, przebudowy, rozbudowy, konserwacji i modernizacji urządzeń przesyłowych oraz prowadzenia związanych z tym robót ziemnych wzdłuż linii gazowej wraz z prawem przejazdu i przechodu w celu umożliwienia dostępu do tych urządzeń Gminie Jedlina-Zdrój, podmiotom przez nią upoważnionym lub każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi. Wskazuje się jednakże, iż służebność przesyłu jest jednym z praw, co do których wyłączona jest rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych (art. 7 pkt 5 u.k.w.h.). Oznacza to, że zachowuje ona swą skuteczność mimo nawet braku wpisu, wobec każdego nabywcy, również tego, który działa w dobrej wierze.

4. W zakresie sieci stanowiącej własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. nabywca przyjmuje do wiadomości, że stan prawny służebności jest nieuregulowany. Gmina zaznacza, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż nastąpiło zasiedzenie służebności przesyłu przez operatora gazociągu Polskiej Spółki G sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż sieć gazowa niskiego ciśnienia MOP 0,5 Mpa De125 PE100 SDR11 została wybudowana w 1976 r. Gmina nie posiada informacji na temat wystąpienia przesłanek przerwania biegu zasiedzenia. Pomimo braku uregulowania sytuacji prawnej wskazuje się, iż w przypadku zrealizowania przesłanek zasiedzenia orzeczenie o zasiedzeniu ma jedynie charakter deklaratoryjny, a nabycie ma charakter pierwotny.

II Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa nr 283/10 oznaczona jest symbolem 6MN/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej;

2. W ewidencji gruntów działka nr 283/10 oznaczona jest użytkiem „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

III Obciążenia nieruchomości:

1. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r. z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

2. Na podstawie służebności przesyłu przedsiębiorcy przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości w celu potrzebnym do zapewnienia należytego działania urządzeń przesyłowych (zgodnie z ich przeznaczeniem). Uprawniony będzie więc mógł wejść na grunt i dokonywać remontów, przeglądów i napraw posadowionych urządzeń. Będzie też uprawniony do usuwania awarii. 

IV Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

V terminy przeprowadzonych przetargów

I przetarg – 15.06.2022 r.

II przetarg – 30.08.2022 r.

VI Cena wywoławcza: 78 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

VII Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu

6 października 2022 r. o godzinie 11:00

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

VIII Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój

nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 29 września 2022 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium-działka nr 283/10”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy.

IX. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

X. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
(www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój

XII. Zastrzeżenie:

  1. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  2. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

  3. Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

XIII. Informacje dodatkowe:

1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

3. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

4. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez nieruchomość.

5. Z powodu przebiegających przez nieruchomość sieci gazowych, nabywca nie będzie miał żadnych roszczeń do zbywcy, a także zobowiązuje się tolerować posadowioną na nieruchomości sieć gazową i zachowywać pasy techniczne, w pasach techniczych zobowiązuje się nie wznoscić obiektów budowlanych, nie obsadzać drzewami, nie podejmować działań mogących powodować uszkodzenia gazociągu.

6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

7. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonycych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

9. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

- dowód tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem,

- oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu oraz znany jest mu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru.

10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XIV. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój,

58-330 Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

Sporządziła: J. Kulpa

Ikona odtOgłoszenie, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [32.87 KB]

Mapa

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja