Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu działka nr 188/3 o powierzchni 0,1940 ha

Opublikowano: 13.09.2022

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J o g ł a s z a VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1940 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188/3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00073588/6.

GPM.6840.88.2021                                                                           Jedlina-Zdrój, 12.09.2022 r.

B U R M I S T R Z  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

o g ł a s z a

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1940 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188/3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00073588/6.

1. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość o powierzchni 1940 m2 położona jest w dzielnicy Kamieńsk przy ulicy Pokrzywianka, na terenach o wysokich walorach krajobrazowych i turystycznych. W otoczeniu znajdują się pojedyncze budynki mieszkalne, pensjonat, tereny leśne oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi turystyczne. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren zróżnicowany o spadku w kierunku południowo wschodnim, porośnięty trawą oraz drzewami. W południowo-zachodniej części działki znajduje się fragment niewielkich rozmiarów zbiornika wodnego. Nieruchomość graniczy z Parkiem Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. Dojazd i dojście zapewnione będzie drogą wewnętrzną (obecnie nieurządzoną). Nieruchomość nie jest uzbrojona. Według danych geodezyjnych w ulicy Pokrzywianka znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa. Nieruchomość położona jest    w odległości około 600 metrów od głównych ciągów komunikacyjnych (ulicy Kłodzkiej) i przystanków komunikacji publicznej.    

2. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój nieruchomość oznaczona jest symbolem 6.2MN/UT z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki,

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. TERMINY PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW

I przetarg – 29.03.2022 r.

II przetarg – 16.05.2022 r.

III przetarg – 21.06.2022 r.

IV przetarg – 29.07.2022 r.

V przetarg – 07.09.2022 r.

4. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość nie jest obciążona.

5. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

6. CENA WYWOŁAWCZA:              160 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

7. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu  

17 października 2022 r. o godzinie 1100

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej 2.

8. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój  nr 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 10 października 2022 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 188/3”.

9. TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty, uznaje się lokację środków na rachunku Gminy.

10. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. INFORMACJA O MIEJSCU I WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze  Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

12.ZASTRZEŻENIE

1) Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2) Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

3) Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem.

13. INFORMACJE DODATKOWE

1) Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2) Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

3) Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci  i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

4) Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

5) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

6) Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru.

7) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

8) Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z  pracownikiem Urzędu Miasta.

14. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój Tel. 74/8510963

Sporządziła: J. Kulpa

Ikona docxOgłoszenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.94 KB]

 

mapa

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja