Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu działka nr 37/9 o powierzchni 0,3571 ha

Opublikowano: 25.01.2023

BURMISTRZ M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3571 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 37/9, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00074807/5.

 

                                                                                                            Jedlina-Zdrój, dn. 25.01.2023 r.
GPM.6840.62.2021

BURMISTRZ  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3571 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 37/9, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00074807/5.

1. Opis nieruchomości:

Działka nr 37/9 o powierzchni 3571 m2 położona poza centrum miejscowości, w dzielnicy Glinica ma kształt wieloboku. Teren pofałdowany, bez ogrodzenia, porośnięty trawą, pojedynczymi drzewami i krzewami, położony w większej odległości od sieci uzbrojenia terenu. Nieruchomość znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Dolnej i Zakopiańskiej, w pobliżu ulicy Kłodzkiej, która stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 381 łączącej Wałbrzych z Nową Rudą i Kłodzkiem.   Według danych geodezyjnych w ulicy Zakopiańskiej i bezpośrednim jej sąsiedztwie znajdują się przyłącza sieci: energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Działkę, w zachodniej części przecina sieć wodociągowa zasilająca sąsiednią nieruchomość oraz napowietrzna sieć telekomunikacyjna.  Najbliższe otoczenie stanowi luźna zabudowa mieszkalna wielorodzinna, tereny zielone oraz obiekty poprzemysłowe, częściowo nieużytkowane, częściowo zagospodarowane dla potrzeb prowadzenia działalności, głównie usługowej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny kolejowe. Przystanki komunikacji i pojedyncze punkty handlowo-usługowe znajdują się w zasięgu nieruchomości.  Dojazd i dojście do nieruchomości możliwe bezpośrednio z ulicy Dolnej – wąskiej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój działka nr 37/9 oznaczona jest symbolem 8.6M/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.                                              

2) w ewidencji gruntów działka nr 37/9 oznaczona jest użytkiem „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. Cena wywoławcza: 199 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

4. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  

28 lutego 2023 r. o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2

5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 21 lutego 2023 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 37/9”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty:

zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

za pośrednictwem rachunku bankowego.

6. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

7. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona.

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych  na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

12. Zastrzeżenie:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

13. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

b) szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

c) korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

d) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

e) w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

f) uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed jego otwarciem następujące dokumenty:

- dowód tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem,

- oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się   z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru.

g) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

h) nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez nieruchomość, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją dokona zmiany przebiegu trasy sieci na własny koszt i we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami tych sieci.

14. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963               

Sporządziła: J. Kulpa

Ikona docxOgłoszenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.70 KB]

Mapa

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja