Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Wybory Prezydenta RP

Opublikowano: 11.06.2020

Przypominamy możliwości udziału w głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP:

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

 

W wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wybiorczemu w Wałbrzychu za pośrednictwem Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do urzędu miasta najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020r. . Natomiast wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 .

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:

- ustnie,

- pisemnie,

- za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP

 

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju:

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.30 KB]

 

 

UWAGA!

1. Ustne zgłoszenie nie jest równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego. Zgłoszenie ustne polega na tym, że wyborca podaje swoje dane w obecności przyjmującego zgłoszenie urzędnika i osobiście to zgłoszenie podpisuje.

2. Nie ma możliwości dokonania zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Służy do tego usługa udostępniona przez Ministra Cyfryzacji na platformie e-PUAP.

3. Wskazany w zgłoszeniu zamiar głosowania korespondencyjnego adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców.

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić:

1.      wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.);

2.      wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania tj. 28 czerwca 2020 r. ukończy 60 lat.

 

 

Udzielenie pełnomocnictwa wyklucza możliwość głosowania korespondencyjnego.

 

Pełnomocnikiem może  być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem  nie może być:

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

2) mąż zaufania,

3) obserwator społeczny,

4) osoba kandydująca w wyborach

Pełnomocnictwo można przyjąć:

- od jednej osoby,

- od dwóch osób, gdy co najmniej jedną z nich jest wstępny /ojciec, matka, dziadek, babka, itd./, zstępny /syn, córka, wnuk, wnuczka, itd./, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika

   

Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa:

-  miejsce zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa wskazane we wniosku,

- na obszarze gminy, poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku

 

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej do 19 czerwca 2020r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju ul. Poznańska 2, pokój nr 3.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz druk zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania:

Wniosek o akt pełnomocnictwa, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [78.50 KB]

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.12 KB]

 

Dopisanie do spisu wyborców

 

- wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),

- wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,

- wyborca nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. złoży w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju pokój nr 3 pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [32.04 KB]

 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać  zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju ul. Poznańska 2, pokój Nr 3.
Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

W dniu 26 czerwca 2020 r. zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do godz. 14.00.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania po złożeniu wniosku nie później niż do dnia 10 lipca 2020 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.54 KB]

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja