Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Przypominamy o możliwości udziału w głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP – w II turze

Opublikowano: 02.07.2020

Wyborca, który w dniu II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 12 lipca br. nie będzie przebywał pod adresem wskazanym w rejestrze wyborców może wziąć udział w głosowaniu w miejscu, w którym przebywa. W tym celu należy można skorzystać z kilku możliwości

DOPISAĆ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW

Kto może:
- wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
- wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
- wyborca nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do dnia 7 lipca 2020r. złoży w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju pokój nr 3 pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

GŁOSOWAĆ NA PODSTAWIE  ZAŚWIADCZENIA

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać  zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju ul. Poznańska 2, pokój Nr 3 – osobiście, pocztą bądź przez e-puap
Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są na bieżąco do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania:

Wniosek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [195.13 KB]GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić:
1.    wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.);
2.    wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania tj. 12 lipca 2020 r. ukończy 60 lat.

Udzielenie pełnomocnictwa wyklucza możliwość głosowania korespondencyjnego.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem  nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
2) mąż zaufania,
3) obserwator społeczny,
4) osoba kandydująca w wyborach
Pełnomocnictwo można przyjąć:
- od jednej osoby,
- od dwóch osób, gdy co najmniej jedną z nich jest wstępny /ojciec, matka, dziadek, babka, itd./, zstępny /syn, córka, wnuk, wnuczka, itd./, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika
   
Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa:
-  miejsce zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa wskazane we wniosku,
- na obszarze gminy, poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej do 3 lipca 2020r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju ul. Poznańska 2, pokój nr 3 – osobiście, pocztą bądź przez epuap

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz druk zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek - akt pełnomocnictwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [294.77 KB]

Przyjęcie pełnomocnictwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [363.42 KB]

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja