Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury

Opublikowano: 16.07.2020

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na podstawie umowy podpisanej w dniu 02. 07. 2020 r. z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”, Działania 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Poddziałania 4.3.4 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW” projekt Nr RPDS.04.03.04-02-0003/19-00 pn.: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”.

1

Celem projektu jest poprawa standardów jakości świadczonych usług poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki oraz wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych i sprzyjających ochronie środowiska. Projekt zakłada modernizację dwóch pomieszczeń Centrum Kultury, które przeznaczone zostaną do prowadzenia zajęć ruchowych i filmowo-teatralnych oraz adaptację Pawilonu Zdrojowego na nowoczesną bibliotekę. Realizacja projektu przyczyni się również do  zmniejszenia kosztów energii dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych i wymianie oświetlenia.

Całkowita wartość projektu na dzień podpisania w/w umowy wynosi 594 917,69 PLN, dofinansowanie Funduszy Europejskich to kwota 505 680,04 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja