Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Kampania Społeczna „Planuję długie życie”

Kampania Społeczna „Planuję długie życie”

Opublikowano: 17.03.2023

Szanowni Państwo,
 
Dokonujące się w ostatnich dekadach zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne przyniosły społeczeństwu nie tylko nowe wyzwania i możliwości, ale także zagrożenia dla zdrowia wielu grup ludności. Sytuacja ta spowodowała konieczność bieżącego nadzoru i modyfikacji m.in. programów profilaktyki zdrowotnej.
W raportach wskazuje się, że Polska plasuje się (pomimo zaistnienia i wdrożenia wielu nowatorskich rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych) na jednym z ostatnich miejsc w UE pod względem dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Umieralność z powodu chorób nowotworowych jest wyższa niż w większości krajów europejskich. W związku z tym niezwykle ważne stało się wdrożenie długofalowych rozwiązań polegających na zapobieganiu ·i wczesnym wykrywaniu tych chorób. Analizy eksperckie także wskazują, że już samo rozpoznawanie czynników ryzyka na wczesnym poziomie pozwala na skuteczne wdrożenie profilaktyki pierwotnej, której zasadniczym celem jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych. Do podstawowych narzędzi pierwotnej prewencji nowotworów należą upowszechnianie wiedzy dotyczącej onkologii, promocja tzw. czujności onkologicznej oraz propagowanie prozdrowotnych zachowań i zdrowego stylu życia. Zwraca uwagę fakt, że gorszy stan zdrowia ludności jest wyraźny wśród osób niewykształconych, ubogich, bezrobotnych, a także, w regionach cechujących się gorszymi wskaźnikami, jakości środowiska naturalnego i niedoszacowaną infrastrukturą, utrudniającą dostęp do placówek opieki zdrowotnej. Dlatego też istotne jest aktywne zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności społecznych i poprawy stanu zdrowia, a tym samym, jakości życia Polaków. Niewątpliwie, dla osiągnięcia pełnego sukcesu niebagatelne pozostaje wyrównywanie szans w budowaniu zdrowia także wśród dzieci i młodzieży. Służyć temu będzie efektywna realizacja ukierunkowanych przez wszystkie organy administracji rządowej i samorządowej, celów prozdrowotnych. Są to działania elementarne, a wdrożenie ich winno się traktować, jako dobrą praktykę w dążeniach by populacja dolnoślązaków zdrowo żyła i rozwijała młode pokolenia.  Uznając tę konieczność za jeden z priorytetów w systemie opieki zdrowotnej, jestem przekonany, że aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa jest nieodzowna.
Dlatego też w trosce o wspólne dobro, jakim jest zdrowie dolnośląskiego społeczeństwa, w załączeniu pozwalam sobie przesłać link https://planujedlugiezycie.pl/ do kampanii społecznej realizowanej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 „Planuję długie życie”.
Zasadniczym celem przedsięwzięcia finansowanego ze środków Ministra Zdrowia jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, płuca, jelita grubego i szyjki macicy przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę. Proponowana kampania w sposób istotny będzie wspierać przyjętą Strategię i stwarza szansę na bardziej skuteczną realizację zadań związanych ze zdrowiem społeczeństwa.
 Planuję długie życie
 
Jarosław Obremski
Wojewoda Dolnośląski

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja