Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Pełnomocnictwo do głosowania - Wybory Samorządowe 7 kwietnia 2024

Opublikowano: 21.03.2024

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnictwo do głosowania - Wybory Samorządowe 7 kwietnia 2024

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do 29 marca 2024r.

Miejsce złożenia dokumentów Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2 informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem 74 8455215

Załączniki:

1.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

2.Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

  • Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
     

mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych do dnia 25 marca 2024 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie (opatrzone własnoręcznym podpisem) lub elektronicznie (opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przy użyciu usługi elektronicznej) oraz telefonicznie (tylko w przypadku wyborcy niepełnosprawnego).

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia osoba niepełnosprawna załącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do organu gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania (zameldowania na pobyt stały lub innym zgodnym z adresem, pod którym figuruje w Centralnym Rejestrze Wyborców).

Załączniki:

 

załącznik nr 1 do informacji 1-51-20

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja