Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Sesja pod znakiem inwestycji

Opublikowano: 26.04.2024

Ustępujący burmistrz Jedliny-Zdroju podczas ostatniej sesji Rady Miasta kadencji 2018-2024 przedstawił szczegółową informację dotyczącą trwających i zaplanowanych inwestycji na terenie Jedliny-Zdroju. Sesja byłą też okazją do podziękowania za wieloletnią współpracę społecznikom, sportowcom, przedsiębiorcom, szefom instytucji rządowych i samorządowych oraz przyjaciołom gminy.

 

 

LXVI sesja Rady Miasta Jedlina-Zdrój miała uroczysty charakter ze względu na kończącą się VIII kadencję samorządu. Ustępującego burmistrza oraz radnych pożegnali zaproszeni goście. W swoim wystąpieniu Leszek Orpel pogratulował życzył sukcesów Iwonie Bujalskiej, która za kilka dni przejmie obowiązki burmistrza miasta. Przypomniał też o trwających i planowanych inwestycjach w Jelinie-Zdroju.

Szczegóły poniżej:

1. Letni Park Wodny  - inwestycja w trakcie realizacji. W marcu tego roku Miasto złożyło wniosek na dofinansowanie inwestycji w zakresie środków własnych oraz o kolejne środki na dokończenie budowy Letniego Parku Wodnego wraz z basenem w ramach naboru konkurencyjnego przeznaczonego dla subregionu wałbrzyskiego. Wydatki ogółem to 19 963 517,35 zł, wnioskowane dofinansowanie: 14 962 656,25 zł.

2. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa centrum terapii ruchowej (kręgielnia)” również w ramach tego samego naboru. Wydatki ogółem: 5 959 405,92 zł, wnioskowane dofinansowanie: 4 118 288,64 zł. Nabór ten też jest przeznaczony dla subregionu wałbrzyskiego dla obszarów pogórniczych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

3. W ramach spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego trwa budowa budynku wielorodzinnego obejmująca 44 lokale mieszkalne wartość inwestycji ok.23 mln zł. Przewidywany termin zakończenia to III kwartał 2025 r. Alokacja środków na oba konkursy to prawie 200 mln. Złożono wnioski na kwotę ponad 132mln zł, stąd ogromna szansa pozyskania środków na obie inwestycje.

4. Trwają prace odbiorowe w ramach budowy zjeżdżalni grawitacyjnej - inwestycja pn. „Uzupełnienie komponentu leczniczego poprzez modernizację Parku Aktywności Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju”. Termin wykonania do 30.04.2024r. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt inwestycji: 5.966.000,00 zł w tym dofinansowanie 5.000.000zł

5. „Zielona Szkoła - modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju” to inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą. Termin realizacji do 31.10.2024 r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne uzdrowiska Część 2). Kwota inwestycji: 1 680 000 zł. w tym dofinansowanie 823.972zł

6. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej -(drogi wojewódzkiej nr 381) z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie-Zdroju. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim dot. realizacji inwestycji, w ramach którego Województwo sfinansuje udział własny. Obecnie trwa procedura przetargowa zmierzająca do podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą. Termin realizacji do 31.12.2025r. Koszt inwestycji: 5 247 893,61 zł. Całość sfinansowana będzie ze środków zewnętrznych.

7. Modernizacja przejść dla pieszych to inwestycja dofinansowana ze środków pozyskanych przez Miasto w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2024. W ramach inwestycji ma być przebudowanych 10 przejść:

 • Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej 40;
 • Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej 28;
 • Modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej przy markecie Biedronka;
 • Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej 3 przy kościele;
 • Modernizacja przejść dla pieszych na Pl. Zwycięstwa (rondo) - 3 szt.;
 • Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Chrobrego 6a (przy markecie Dino);
 • Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Słowackiego 5

Termin realizacji do 19.11.2024 r. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Szacowana kwota inwestycji: 188 000 zł.

8. Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Długiej. Przebudowana ma być nawierzchnia wraz z remontem drewnianego mostu i montażem oświetlenia. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy. Termin realizacji listopad 2024r. Szacowana kwota inwestycji: 845 956,00 zł.

9. W ramach podpisanego porozumienia z DSDiK miasto realizuje budowę chodnika przy ul. Noworudzkiej (w pobliżu marketu Dino). Obecnie trwa korekta dokumentacji projektowej celem uzupełnienia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Termin realizacji: 12.2024 r.

10. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków miasto pozyskało środki w formie grantowej na realizację następujących zadań:

 • Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Dom Zdrojowy w Jedlinie-Zdroju, Pl. Zdrojowy 1. Szacowana wartość inwestycji: 1.400.000,00 zł;
 • Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Teresa II w Jedlinie-Zdroju, Pl. Zdrojowy 8. Szacowana wartość inwestycji: 1.500.000,00 zł

Termin na złożenie Oświadczenia o rozpoczęciu postępowania zakupowego mija 29.07.2024r. Po tym terminie wstępna Promesa zostanie anulowana.

 • Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła poewangelickiego przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju. Szacowana wartość inwestycji: 315.000,00 zł.

Termin na złożenie Oświadczenia o rozpoczęciu postępowania zakupowego mija 07.10.2024r. Po tym terminie wstępna Promesa zostanie anulowana

11. Miasto Jedlina-Zdrój zawarło porozumienie z Województwem Dolnośląskim na opracowanie dokumentacji projektowej przez DSDiK projektu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 383 – ul. Świdnicka. Opracowanie jest sfinansowane przez Jedlinę-Zdrój. Termin do końca maja 2024r. Równocześnie Miasto prowadzi rozmowy z DSDiK w sprawie ujęcia tego zadania w budżecie Województwa na rok 2025.

12. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych miasto pozyskało środki na modernizację oświetlenia na energooszczędne. Obecnie czekamy na wzór porozumienia opracowywanego przez Tauron. Termin na złożenie Oświadczenia o rozpoczęciu postępowania zakupowego mija 12.09.2024r. Po tym terminie wstępna Promesa zostanie anulowana. Szacowana wartość inwestycji: 480.700,00 zł.

13. Wyłoniono wykonawcę na remonty cząstkowe dróg gminnych. Termin zakończenia prac przewidziano do 31 maja br.

14. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie możliwości lokalizacji kolei gondolowej. Studium musi być przyjęte uchwałą przez Radę Miasta.

15. Miasto posiada ważną Decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczego Jedlina GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych w Jedlinie-Zdroju”

16. Miasto Jedlina-Zdrój ma opracowaną koncepcję wraz z kosztorysami modernizacji Sali Gimnastycznej przy ul. Słowackiego na halę sportowo-widowiskową.

17. Miasto zleciło opracowanie dokumentacji projektowej na przejęty budynek po dawnym sanepidzie. Dokumentacja dot. adaptacji pomieszczeń oraz termomodernizacji.

18. Miasto przeprowadziła konsultacje społeczne w zakresie rozbudowy budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II czego efektem jest opracowana koncepcja uwzględniająca uwagi nauczycieli i rodziców oraz potrzeby osób niepełnosprawnych. Kolejnym etapem jest zlecenie projektu budowlanego.

19. Miasto posiada projekt wraz z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami na budowę iluminacji przestrzeni Parku Linowego i całorocznego toru saneczkowego w Parku Południowym oraz Promenady wraz ze schodami łączącymi Park Południowy z Promenadą.

20. Miasto Jedlina-Zdrój ma opracowaną koncepcję iluminacji przestrzeni tuneli pod Małym Wołowcem i Sajdakiem oraz zagospodarowania tych terenów na trasy rowerowe.

21. W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” złożony do WFOŚiGW przez Jedlinę-Zdrój wniosek został oceniony pozytywnie. Czekamy na zaproszenie do podpisania umowy.

22. Trwają procedury przejęcia od KOWR-u działki przy ul. Zagórskiej na budowę EKO-Sadu. Rada Miasta wcześniej zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, a miasto opracowało koncepcję budowy EKO-Sadu.

23. Trwają procedury przejęcia kolejnych nieruchomości od Ogrodów Działkowych oraz od PKP na cele budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury drogowej.

24. Trwają rozmowy z Komendą Wojewódzką Policji dotyczące budowy posterunku policji w Jedlinie-Zdroju przy nul. Reymonta. Miasto zmieniło plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający budowę masztu, dokonało wydzielenia działki oraz badania geotechniczne gruntu. Czekamy na decyzję Komendy Głównej Policji.

25. Ponadto Miasto złożyło wspólnie z sąsiednimi gminami w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej fiszkę w trybie pozakonkursowym na projekt:

„Odnowa terenów publicznych na terenie trzech gmin Jedliny-Zdroju, Głuszycy i Walimia” – złożenie wniosku o dofinansowanie 11.2024 r. W zakresie prac w naszym mieście przewiduje się odnowę Parku Południowego, Parku Zdrojowego, terenów zielonych pomiędzy ul. Akacjową i Al. Niepodległości oraz terenów zielonych od ul. Chopina i ul. Cmentarnej. W ramach odnowy przewiduje się m.in.: wykonanie energooszczędnego oświetlenia użytkowego oraz oświetlenia dekoracyjnego Parku Południowego (tzw. iluminacje świetlne). 

26.  Miasto Jedlina-Zdrój zawarło porozumienia z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację wspólnych projektów:

 • „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice”. Termin złożenia wniosku aplikacyjnego do 28.06.2024 r.
 • „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt grantowy”. Dotyczy wspólnot mieszkaniowych, nabór ma przeprowadzić IPAW

27.  Przygotowane jest porozumienie z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację projektu partnerskiego: 

 „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski” . Projekt obejmuje budynki w 100% gminne.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja