Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu
Aktualności
Treść

Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach

Opublikowano: 14.08.2018

Przedstawiamy aktualny wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, a także informacje na temat bieżących przetargów.

Jedlina-Zdrój, dnia 13 sierpnia 2018 r. 

 

GPM.6840.56.2014

 

B U R M I S T R Z  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

o g ł a s z a

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni  0,1263 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/10, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041801/3.

 

 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie wieloboku, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona na pofałdowanym terenie porośniętym trawą              i samosiejkami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Działka bez uzbrojenia, leżąca na obszarze uzbrojonym w sieci miejskie: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, nieruchomość oznaczona jest symbolem 1MN/U z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
 • w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 • CENA WYWOŁAWCZA: 65 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu                 sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów       i usług w stawce 23%.

 1. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość nie jest obciążona.

 1. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu

14 września 2018 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

 

 • WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu,          nie później niż 7 września 2018 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – działka            nr 678/10”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

 • TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 1. TERMINY PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW:

I przetarg 27.03.2018 r., II przetarg 16.05.2018 r., III przetarg 27.06.2018 r., IV przetarg 07.08.2018 r. 

 

 

 1. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie          w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

XII. ZASTRZEŻENIE:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
 2. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.
 3. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.
 4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.).
 6. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

- dowód tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje,

- oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut.

 1. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XIV. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

 

Sporządziła: J. Wiśniewska

 

 

                                                                                   Jedlina-Zdrój, dnia 13 sierpnia 2018 r.

GPM.6840.19.2016

B U R M I S T R Z  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

o g ł a s z a

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni  0,0908 ha,  położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Józefa Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 344/8, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00057787/3.

 

 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej                      tj. ul. Słowackiego za pośrednictwem drogi o nawierzchni asfaltowej, ulicy Józefa Bema, stanowiącej wewnętrzną drogę gminną. Działka położona jest na płaskim terenie obecnie zagospodarowanym w części jako ogród. Nieruchomość bez uzbrojenia, leżąca na obszarze uzbrojonym w sieci miejskie: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną.

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój, nieruchomość oznaczona jest symbolem 3M z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  i wielorodzinnej.
 • w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 • CENA WYWOŁAWCZA: 42 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od               towarów i usług w stawce 23%.

 1. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą do dnia 30.09.2018 r., a wolna jest od innych praw i roszczeń osób trzecich. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy (art. 678 §1 Kc).

 1. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu

17 września 2018 r. o godzinie 1000

w siedzibie  Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

 

 • WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

Wadium należy wnieść  w pieniądzu w wysokości 3 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój
nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż
10 września 2018 r.  z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium-działka nr 344/8”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem  trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

 • TERMINY PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW:

I - 12.02.2018 r. , II - 21.03.2018 r., III - 17.05.2018 r., IV – 22.06.2018 r., V – 07.08.2018 r.

 1. TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 1. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

XII. ZASTRZEŻENIE:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej. Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja                  o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm ).
 2. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.
 3. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia
  z dysponentami sieci i obciąża całkowicie  nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej  i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko
  i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.
 4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.).
 6. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości; dowód wniesienia wadium; właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego; oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki       w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

XIV. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska           

 

 

                         Jedlina-Zdrój, dnia 10.08.2018 r.

GPM.6840.23.2017

 

WYKAZ Nr 40/2018

 

            Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni,

 1. od dnia 13 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 r.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Podstawa prawna:

                                   Art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce                                                   nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

L.p.

Numer działki

Powierzchnia                / ha /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości                                /zł,-/

Numer księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

1

 

42/1

Obręb Kamieńsk

 

0,0767

Lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne      (lokal użytkowy)   o powierzchni  83,41 m2 + piwnica o powierzchni 17,45 m2

 

 

udział:

157/1000 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, nieruchomość oznaczona jest symbolami:

2MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  oraz 3KDD z zapisem teren drogi publicznej klasy dojazdowej

 

68 500

 

SW1W/00044343/5

Jedlina-Zdrój         ulica

Pokrzywianka nr 1

W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest jako użytek "B" – tereny mieszkaniowe

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) lub odrębnych przepisów, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia
24 września 2018 r.

 

Informacje:                                                                                                      

                Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul.Poznańska 2                                                                                             

                Tel. 748510963                                                                           

www.bip.jedlinazdroj.eu

e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

 

GPM-a/a                                                                                                                                            

Sporządziła: J. Wiśniewska

                             

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja