Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju.

Opublikowano: 15.03.2019

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA – ZDRÓJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju z/s przy ul. Jana Pawła II 5, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlina – Zdrój.

I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny  oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w szkole podstawowej;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub 
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,  – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora; 

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r., poz. 967),   a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2183, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.).

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn.zm.).
 
II. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy  na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);

10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).

III. Wymagane dokumenty:

1) Pisemne zgłoszenie wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację  o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej–  w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona)  i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa  w pkt 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.), 

7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1458 z późn. zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U.   z 2018 r., poz. 967) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczeń. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, 12 i 13.

IV. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Jedlina – Zdrój, ul. Poznańska 2, 58 – 330 Jedlina–Zdrój, Biuro Obsługi Klienta, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju”, w terminie do 1 kwietnia 2019r. do godz.14,00. (decyduje data i godzina wpływu do Biura Obsługi Klienta).

V. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój. 

VII. Termin postępowania konkursowego wyznacza się na dzień 8 kwietnia 2019r.  godz. 10,00 w Sali Orła Białego (nr 10) w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2. W przypadku zmiany terminu lub miejsca kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w firmie pisemnej lub telefonicznej.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja