Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

PROJEKT GRANTOWY: Inicjatywy służące promocji regionu

Opublikowano: 29.08.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 14/2019/G z dnia 28.08.2019r. - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r. PROJEKT GRANTOWY: Inicjatywy służące promocji regionu.

                             
 
 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Termin składania wniosków

od 16 września 2019r. do 30 września 2019r. w godzinach pracy Biura LGD

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

 

Zakres tematyczny naboru

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (w ramach zakresu,
o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.).

 

Cele z Lokalnej strategii Rozwoju

Cel ogólny 1: Wykorzystanie potencjału krajobrazowego, turystycznego i kulturowego
                       w zrównoważonym i dynamicznym rozwoju obszaru Partnerstwa Sowiogórskiego

Cel szczegółowy  1.2. Obszar atrakcyjny turystycznie - z mocną marką turystyczną Gór Sowich  
                      -promocja obszaru

Przedsięwzięcie  1.2.1. Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne
                       Gór Sowich
Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r.:

 • liczba publikacji promocyjnych – 4 szt.
 • liczba wydarzeń promocyjnych – 4 szt.

 Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru uzupełniającego:

 • liczba wydarzeń/imprez – 1 szt.
 • liczba publikacji promocyjnych – 1 szt.

 

Kwota pomocy w ramach naboru uzupełniającego  na zadanie grantowe: 20 000,00 zł - z uwzględnieniem warunków dodatkowych ogłoszenia

 

Warunki dodatkowe

 1. Z ubiegania się o wsparcie wyłącza się przedstawicieli jst.
 2. Wymagana realizacja 2 wskaźników w ramach jednego zadania grantowego.
 3. Wartość zadania grantowego kwota minimalna 15 000,00 zł – kwota maksymalna 20 000,00 zł
 4. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych wskaźników:
 • wydarzenie/impreza – kwota maksymalna:  17 732,00 zł
 • publikacja promocyjne – kwota maksymalna: 2 268,00 zł

Forma wsparcia – refundacja

 

Intensywność pomocy – 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

 

Termin realizacji projektu grantowego realizowanego przez LGD do 09.05.2020r.

Realizacja zadania grantowego przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż do 31 stycznia 2020r.

 

Uprawnieni wnioskodawcy

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z obszaru objętego LSR LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570 z późn.zm) z uwzględnieniem warunków dodatkowych ogłoszenia.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
 3. Złożony wniosek musi być zgodny :
 • z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.
  z 2015 poz. 1570 z późn. zm.
  ),
 • z kartą oceny wstępnej tj. warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, oceną zgodności z LSR,
 • pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR „Partnerstwa Sowiogórskiego” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 21:
 • Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)                
 • Operacja angażuje: 2 i więcej partnerów (4 pkt.) / 1 partnera (2 pkt.) / nie angażuje partnerów (0 pkt.)
 • Udział w operacji osób z grup defaworyzowanych (tak - 3 pkt., nie - 0 pkt.)
 • Wnioskodawca skorzystał  już z dofinansowania w ramach grantów LGD w okresie programowania PROW 2014-2020 (tak – 3 pkt.; nie – 0 pkt.)
 • Wnioskodawca wykorzystuje lokalne zasoby: Całego obszaru LGD (5 gmin) – (4 pkt.) / obszaru dwóch gmin – (2 pkt.) / obszaru jednej gminy – (0 pkt.)
 • Wnioskodawca zobowiązuje się do rozpropagowania źródła finansowania operacji, w szczególności
  do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi, itp.) (tak - 4 pkt., nie - 0 pkt.)
 • Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
 • Operacja realizowana jest przez wnioskodawcę, który korzystał z bezpłatnego doradztwa bezpośredniego na etapie przygotowania wniosku i szkoleń oferowanych przez LGD: wnioskodawca korzystał
  ze szkoleń i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) (5 pkt. ) / wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia - (3 pkt.) / wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww. formy doradztwa oferowanej przez LGD (0 pkt.)
 • Wnioskodawca spoza sektora publicznego (tak - 3 pkt. / nie - 0 pkt.)
 • Gotowość dokumentacyjna zadania do realizacji (tak - 4 pkt. , nie - 0 pkt.)
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

Tryb składania wniosków

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz w wersji elektronicznej wraz
  z załącznikami (prosimy o nagranie na nośniku wszystkich załączników, które posiadają Państwo
  w wersji elektronicznej). Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Wersje papierowa
  i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Nośnik powinien być podpisany wg poniższego wzoru: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, numer naboru.
 3. Należy przygotować trzecią kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej 23 pkt 7 Regulaminu Pracy Rady:

„7. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji
o kolejności na liście o której mowa w pkt. 6, zwanej także listą rankingową, decyduje data
i godzina wpływu wniosku do Biura podczas naboru wniosków (wcześniejsza data i godzina wpływu oznacza wyższe miejsce na liście rankingowej)”.

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście
w siedzibie Biura LGD Partnerstwo Sowiogórskie (ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca), w godzinach pracy biura, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Wymagane dokumenty

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

 

Formularze dokumentów do pobrania

 1. Wniosek o powierzenie grantu
 2. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy
 3. Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu
 4. Umowa o powierzenie Grantu
 5. Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu
 6. Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu
 7. Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu
 8. Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania
 9. Zasady rozliczania grantu, monitoringu i kontroli

 

 

 

Wykaz załączników do ogłoszenia

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
 3. Procedury dla Projektów Grantowych wraz z lokalnymi kryteriami wyboru
 4. Karta weryfikacji wstępnej
 5. Regulamin Pracy Rady
 6. Karta Doradztwa

 

Miejsce udostępniania dokumentów

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, formularze wniosków
o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne
są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” – www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

 

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja