Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

PROJEKT GRANTOWY Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich

Opublikowano: 03.03.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 17/2020/G z dnia 02 marca 2020r. -NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do naboru nr 10/2018/G z dnia 03 kwietnia 2018r.

              
 
 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Termin składania wniosków
 
od 23.03.2020r. do 06.04.2020r. w godzinach pracy Biura LGD
 
Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
 
Zakres tematyczny naboru Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.).
 
Cele z Lokalnej strategii Rozwoju Cel ogólny 2: Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz rozwoju obszaru „Partnerstwa Sowiogórskiego” Cel szczegółowy 2.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i budowanie poczucia lokalnej wspólnoty 
 
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i/lub organizacji edukacja przyrodnicza  i klimatyczna  
 
Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru 10/2018/G z dnia 03 kwietnia 2018r.   liczba wydarzeń/ imprez – 4 szt.  Liczba przeprowadzonych warsztatów – 3 szt.
 
Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru uzupełniającego:   liczba wydarzeń/ imprez – 1 szt.  Liczba przeprowadzonych warsztatów – 1 szt.
 
Kwota pomocy w ramach naboru uzupełniającego   Maksymalna kwota pomocy na jeden grant - 9 000,00zł Minimalna kwota pomocy na jeden grant - 5 000,00 zł - z uwzględnieniem warunków dodatkowych ogłoszenia
 
 
Warunki dodatkowe
1. Wymagana realizacja 2 wskaźników w ramach jednego zadania grantowego.  2. Koszty kwalifikowane zadania od 5 000,00 zł - 9 000,00 zł  3. Wartość zadania wraz z wkładem własnym (koszt niekwalifikowany):  min. 10 000,00 zł. , max. 23 500,00 zł.   4. Termin realizacji projektu grantowego realizowanego przez LGD do 10.12.2020r.  Realizacja zadania grantowego przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż do 31 sierpnia 2020r.
Forma wsparcia – refundacja
 
Intensywność pomocy – 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych  
 
Uprawnieni wnioskodawcy
O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z obszaru objętego LSR LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570 z późn.zm).

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. 2. Zgodność z zakresem tematycznym -  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  3. Złożony wniosek musi być zgodny :  z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.),  z kartą oceny wstępnej tj. warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 20142020, oceną zgodności z LSR,  pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR „Partnerstwa Sowiogórskiego” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 21: o Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.) o Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.) o Operacja angażuje: 2 i więcej partnerów (4 pkt.) / 1 partnera (2 pkt.) / nie angażuje partnerów  (0 pkt.) o Udział w operacji osób z grup defaworyzowanych   (tak - 3 pkt., nie - 0 pkt.) o Wnioskodawca skorzystał  już z dofinansowania w ramach grantów LGD w okresie programowania PROW 2014-2020 (tak – 3 pkt.; nie – 0 pkt.) o Wnioskodawca wykorzystuje lokalne zasoby: Całego obszaru LGD (5 gmin) – (4 pkt.) / obszaru dwóch gmin – (2 pkt.) / obszaru jednej gminy – (0 pkt.)
 
o Wnioskodawca zobowiązuje się do rozpropagowania źródła finansowania operacji, w szczególności do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi, itp.)  (tak - 4 pkt., nie - 0 pkt.) o Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie  (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.) o Operacja realizowana jest przez wnioskodawcę, który korzystał z bezpłatnego doradztwa bezpośredniego na etapie przygotowania wniosku i szkoleń oferowanych przez LGD (5 pkt. ) – wnioskodawca korzystał ze szkoleń i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) / (3 pkt.) - wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia / (0 pkt.) - wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww. formy doradztwa oferowanej przez LGD o Wnioskodawca spoza sektora publicznego   (tak - 3 pkt. / nie - 0 pkt.) o Gotowość dokumentacyjna zadania do realizacji (tak - 4 pkt. , nie - 0 pkt.) 4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników

Tryb składania wniosków 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura,  2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz  w wersji elektronicznej na nośniku danych wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na wszystkich załączników, które posiadają Państwo  w wersji elektronicznej). Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Nośnik danych powinien być podpisany wg poniższego wzoru: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, numer naboru. 3. Należy przygotować trzecią kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD. 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej  § 23 pkt 7 Regulaminu Pracy Rady: „7. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji  o kolejności na liście o której mowa w pkt. 6, zwanej także listą rankingową, decyduje data  i godzina wpływu wniosku do Biura podczas naboru wniosków (wcześniejsza data i godzina wpływu oznacza wyższe miejsce na liście rankingowej)”.
 
Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
 
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście  w siedzibie Biura LGD Partnerstwo Sowiogórskie (ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca), w godzinach pracy biura, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  
 
 
Wymagane dokumenty
 Formularz wniosku o powierzenie grantu  wraz z kompletem załączników
Formularze dokumentów do pobrania
 
Operacje grantowe 1. Wniosek o powierzenie grantu 2. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy  3. Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu 4. Umowa o powierzenie Grantu 5. Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu  6. Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu  7. Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu  8. Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania 9. Zasady rozliczania grantu, monitoringu i kontroli
Wykaz załączników do ogłoszenia
 
1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” 3. Procedury dla Projektów Grantowych wraz z lokalnymi kryteriami wyboru  4. Karta weryfikacji wstępnej 5. Regulamin Pracy Rady 6. Karta Doradztwa
 
Miejsce udostępniania dokumentów
 
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, formularze wniosków o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” – www.partnerstwo-sowiogorskie.pl  
 
 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”,   formularz wniosku o powierzenie grantu,   formularz wniosku o płatność,  formularz umowy o powierzenie grantu,  kryteria wyboru operacji
 
WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:
 Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.  Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy  o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie żadnych dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów,  co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.  LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami weryfikacji i kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.   Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja