Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

Posprzątaj po swoim psie!

Opublikowano: 16.03.2020

Dnia 30 stycznia br. Rada Miasta Jedlina-Zdrój podjęła Uchwałę nr XV/98/2020, dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlina-Zdrój. Wśród wielu ważnych punktów jest i ten mówiący o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Nakładane na właścicieli zwierząt domowych obowiązki mają na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Do obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe należy utrzymywanie ich w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, dbanie aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia, zabezpieczenie nieruchomości, na której przebywa zwierzę domowe w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, z wyłączeniem kotów, natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń, w szczególności odchodów, pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych, poprzez umieszczenie ich w odpowiednich opakowaniach oraz pozbycie się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych.
 
Należy pamiętać, że w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem zasady, że psy należące do ras uznawanych za agresywne należy prowadzić w kagańcu. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści. Niestosowanie się do powyższych zapisów może skutkować nałożeniem na właściciela zwierzęcia kary administracyjnej.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja