Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Honorowy obywatel

HONOROWY OBYWATEL - SEBASTIAN BUCZEK

Opublikowano: 30.01.2014

Obywatel Polski, zaangażowany w działalność charytatywną, fundator stypendiów dla najzdolniejszych uczniów jedlińskich szkół

Uchwała Nr XXXII/196/14
Rady Miasta Jedlina-Zdrój

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jedlina-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Panu Sebastianowi Buczkowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Jedlina-Zdrój i tytuł: „Honorowy Obywatel Miasta Jedlina-Zdrój”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie

Dobro  jest mało dostrzegane.  O nim przeważnie nie mówi się, nie pisze: jest wyciszone, niekrzykliwe”. Ks. Jan Twardowski 

Pan Sebastian Bolesław Buczek, urodził się w dniu 7 lutego 1974r. w Wałbrzychu. Od urodzenia mieszkał w Jedlinie-Zdroju. Tu rozpoczęła się jego edukacja. W latach 1981-1989 uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 3, która mieściła się przy ul. Słowackiego 5 – obecnie jest to budynek Gimnazjum Miejskiego. Naukę kontynuował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu na  kierunku matematyczno-fizyczny. Świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem uzyskał w 1993 roku. Dalej kształcił się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, którą ukończył w 1997 roku. W roku 2000 obronił pracę doktorską z tematyki obligacji zamiennych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (KNOP). Po kolejnych siedmiu latach habilitował się na podstawie rozprawy poświęconej teorii rynków efektywnych. Obecnie Sebastian Buczek jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), gdzie pracę w rozpoczął w kwietniu 1997 roku w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa.  Kariera zawodowa Pana Sebastiana Buczka ściśle związana jest rynkami finansowymi.  Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. Od sierpnia 2007 roku jest Prezesem Zarządu, Dyrektorem Inwestycyjnym i wiodącym akcjonariuszem w Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wraz z zespołem inwestycyjnym Quercus TFI S.A. wielokrotnie zwyciężał w różnych rankingach najlepiej zarządzanych funduszy inwestycyjnych w Polsce. W 2011 roku Sebastian Buczek był finalistą 9 edycji konkursu Ernst&Young Przedsiębiorca Roku, prestiżowego konkursu o randze międzynarodowej, który od 2006r. organizowany jest w Polsce. Obecnie Sebastian Buczek zaangażowany jest m.in. w prace zespołu specjalistów dla Ministra Skarbu i wchodzi w skład Komitetu Doradczego ds. Strategii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Sebastian Buczek mimo, iż karierę zawodową i naukową rozwija w Warszawie, to od wielu lat zaangażowany jest w działalność charytatywną w Jedlinie-Zdroju, swojej rodzinnej miejscowości. Związany emocjonalnie z miastem stara się pomagać w różnorodnych dziedzinach.    Od kilku lat funduje stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz mających sukcesy w konkursach na szczeblach pozagminnych. W ciągu tych lat 44 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz 27 uczniów z Gimnazjum Miejskiego otrzymało stypendia.  Pan Sebastian Buczek pomaga także organizacjom pozarządowym w realizacji zadań i projektów o charakterze edukacyjnym i sportowym służącym rozwojowi mieszkańców Jedliny-Zdrój. Od lat wspiera działania tutejszej Parafii, szczególnie poprzez aktywne włączenie się w odbudowę świątyni - Kościoła przy ul. Jana Pawła II.  Pan Sebastian kilka razy w roku z nieukrywaną przyjemnością odwiedza rodzime strony, gdzie nadal mieszkają jego najbliżsi. Chętnie spotyka się wówczas z władzami miasta, interesuje się aktualnymi sprawami miasta. Poprzez środki przekazu, z uwagą śledzi wszelkie wydarzenia, które mają miejsce w Jedlinie-Zdroju. Cieszy się z wszelkich inicjatyw służących rozwojowi miasta. Pan Sebastian Buczek stara się promować Jedlinę-Zdrój wśród świata biznesu. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy w 2005r. Burmistrz Miasta zaprezentował w stolicy ofertę inwestycyjną budowy Kompleksu Uzdrowiskowo-Wypoczynkowego „Czarodziejska Góra”.  Pan Sebastian Buczek to Lokalny Patriota i autorytet, którego postawa i wybitne osiągnięcia zasługują na nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jedlina-Zdrój - jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania przez Samorząd Miasta.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja