Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 28 września 2018 r. do 18 października 2018 r.

Opublikowano: 13.07.2020

Jedlina-Zdrój, 18 października  2018r.

BM.0057.9.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 28 września 2018 r. do 18 października 2018 r.          

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.      Zakończono przebudowę ulicy Pokrzywianka.

2.      Zakończono budowę trasy pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Noworudzką a Jasną (na wysokości ul. Noworudzkiej 1).

3.      W związku z otrzymaniem z Urzędu Wojewódzkiego środków na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych” wyłoniono wykonawcę na realizację tego zadania. W ramach robót przebudowana zostanie ul. Łąkowa, , ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska oraz zjazd do tartaku. Zadanie dofinansowane jest na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

4.      W ramach projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój” aktualnie;

- zakończono budowę ścieżki tzw. Basenowej;

- trwa budowa ścieżki łączącej promenadę Słoneczną z Parkiem Południowym.

- zakończono porządkowanie wraz z nasadami poboczy wzdłuż ulicy Sienkiewicza,

- budowany jest mur oporowy oraz schody przy ulicy Piastowskiej 41-39 (za stacją trafo),

- trwają prace przy parkingu przy ul. Piastowskiej 35,

- przy ulicy Piastowskiej 35 zagospodarowano teren po wyburzonym budynku.

5.      Na skutek działań gminy Tauron wyburzył starą betonowa stację trafo, a w jej miejsce ustawił nowoczesną stację kontenerową.

6.      W ramach prac melioracyjnych zakończono udrożnienie potoku Jedlina i odmulono dno rowu, naprawiono skarpy wraz z wycinką krzewów w obrębie Jedlinki.

7.      Złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozliczenie III raty pożyczki na wymianę pieców węglowych na ekologiczne.

8.      Przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 3, wyłoniony został nabywca. Obecnie trwa przygotowanie do podpisania aktu notarialnego.

9.      Uzyskano promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania dot. odbudowy wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II. W ramach PROW 2014-2020 przyznano dofinansowanie w wysokości 391 428,00 zł.

10.  Gmina Jedlina-Zdrój znalazła się na liście pomiotów zakwalifikowanych do dofinansowania przez MON dot. budowy Ławki Niepodległości pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Dofinansowania na poziomie 80 %.

11.  Trwa wycinka drzew, zbieranie uschniętych liści, koszenie trawy i prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta. 

Spotkania:

1.    Uczestniczyłem w Zgromadzeniu  Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono dotychczasowe działania  Zarządu, w tym plany inwestycyjne związku i sprawy różne.

2.      Spotkałem się z kierownikami jednostek podległych w sprawie omówienia bieżących spraw.

3.      Wziąłem udział w spotkaniu z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie gminy.

4.      Spotkałem się z Prezesem LAPP Insulators Sp.z.o.o w sprawie omówienia bieżącej współpracy.

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna,

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione są obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      jedna osoba na stanowisku  ogrodnika terenów zielonych

b)      dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego.

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 6 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 99 osób bezrobotnych, w tym 63 kobiet; z prawem do zasiłku jest 31 osoby w tym  23 kobiet.

Sprawy różne:

1.     Podpisałem porozumienie w sprawie utworzenia w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju nieodpłatnego punktu informacyjno-kontaktowego  PGNiG, zgodnie z którym przedstawiciele PGNiG będą dyżurować dwa razy w miesiącu prowadząc działania informacyjne z zakresu pomocy przy realizacji inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na paliwo gazowe.

2.     Odbyło się podsumowanie spotkań biegowych dla dzieci i młodzieży ”Biegaj w Jedlinie”. Podczas spotkania wyłoniono zwycięzców, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe, a wszystkie dzieci biorące systematyczny udział w zawodach nagrodzono drobnymi upominkami.

3.     Ponad 30 par obchodziło jubileusze małżeńskie i uczestniczyło w uroczystości w Restauracji „Ciekawa”.

4.     W dniu 10 października br. uczestniczyłem w obchodach Międzynarodowego Dnia Białej Laski i 65-lecia powstania Polskiego Związku Niewidomych w Głuszycy.

5.     Uczestniczyłem w  Święcie Edukacji Narodowej.

6.     W dniu 15 października Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził Dzień Seniora, który zorganizowano w  Restauracji „Ciekawa”.

7. Od dnia 24 października 2018 r. do 30 stycznia 2019r. w ramach porozumienia uczniowie klas I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum w Jedlinie-Zdroju będą mogli bezpłatnie korzystać z lekcji nauki pływania i doskonalenia, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pływania na krytej pływalni „Delfinek” w Głuszycy.

8. W prestiżowym Rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, który ukazał się w dniu 9 września br. „Liderzy Lokalnego Rozwoju”, Jedlina-Zdrój zajęła 127 miejsce na 857 ocenianych gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

9. 20 października br. zapraszamy na Koncert GAUDE MATER POLONIA w wykonaniu Spirituals Singers Band w aranżacji Włodzimierza Szomańskiego w ramach Koncertu III Kultur.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja