Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 18 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Opublikowano: 13.07.2020

Jedlina-Zdrój, 15 listopada 2018 r.

BM.0057.10.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 18 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r.         

 

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    W ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój” aktualnie prowadzone są prace:

- trwa remont schodów oraz muru oporowego przy ul. Piastowskiej 41,

- trwając prace przy Piastowskiej 35 związane z zagospodarowaniem podwórka i utworzeniem miejsc postojowych oraz utworzono skwer na miejscu wyburzonego budynku,

- trwa zagospodarowywanie terenów zielonych wzdłuż Al. Niepodległości,

- zakończono budowę ścieżki przez las od Parku Linowego w stronę terenów rekreacyjnych przy Kompleksie Active.

2.      Trwa przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju. Zadanie dofinansowane jest przez Urząd Wojewódzki na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie prac zakłada się na 30.11.2018 r

3.      W ramach realizacji I etapu  wymiany pieców węglowych na ekologiczne wypłacono 25 osobom kolejną transzę dofinansowania za zrealizowane przedsięwzięcia. Obecnie złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozliczenie I raty pożyczki na II ETAP wymiany pieców węglowych na ekologiczne.

4.      Zakończono modernizację dwóch łazienek realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w gminie Jedlina-Zdrój”. W ramach projektu przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie 5  łazienek.

5.      Trwa wycinka drzew, koszenie trawy i prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta. 

 

Spotkania:

1.    Uczestniczyłem w Zgromadzeniu  Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono dotychczasowe działania  Zarządu, w tym plany inwestycyjne związku i sprawy różne.

2.      Spotkałem się z kierownikami jednostek podległych w sprawie omówienia bieżących spraw.

3.      Wziąłem udział w spotkaniu z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie gminy.

4.      Uczestniczyłem w konferencji prasowej ws. działalności Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, w tym przede wszystkim nt. uzyskanego certyfikatu Ministerstwa Energii.

 

Przeciwdziałanie bezrobociu:

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna,

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione są obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      dwie osoby na stanowisku  ogrodnika terenów zielonych

b)      dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego.

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 6 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 101 osób bezrobotnych, w tym 61 kobiet; z prawem do zasiłku jest 33 osoby w tym  24 kobiet.

 

Sprawy różne

1. W dniu 20 października  w Kościele przy ul. Jana Pawła II odbył się XI Koncert Trzech Kultur pod honorowym patronatem J.E. Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego;w tym roku wystąpił Zespół Spirituals Singers Band w koncercie p.n. Gaude Mater Polonia.

2.      W dniu 25 października odbyła się w Urzędzie Miasta konferencję prasowa, podczas której odbyło się uroczyste przekazanie umowy na ręce przedstawicieli PKP PLK S.A.dot. dofinansowania rewitalizacji  linii kolejowej 285. Szacowany koszt rewitalizacji linii sięga 135 000 000 złotych, z czego 100 000 000 to środki pochodzące z budżetu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

3.      Przedstawiciele samorządu włączyli się w kwestę na rzecz odbudowy Kościoła przy ul. Jana Pawła II , którą przeprowadzono podczas Święta w dniu 1 listopada br.

4.     Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta uczestniczyli we Mszy Św. sprawowanej w intencji Ojczyzny; złożono kwiaty na Miejskim Obelisku, a w Kościele przy ul. Jana Pawła II uczniowie szkoły przygotowali występy artystyczne, po których zachęcili mieszkańców do wspólnego śpiewania pieśni  patriotycznych.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja