Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 23 listopada 2018 r. do 29 listopada 2018 r.

Opublikowano: 13.07.2020

Jedlina-Zdrój, 29 listopada 2018r.

BM.0057.10.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

 

w okresie od 23 listopada 2018 r. do 29 listopada 2018 r.

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”. Trwają roboty ziemne przy podłączaniu separatorów z parkingu przy uzdrowisku (parking C )i przy Piastowskiej 35 (parking D).

2.      Na ukończeniu jest też przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju.

3.      W ramach programu Mieszkanie Plus trwają negocjacje z BGKN w sprawie formuły i warunków utworzenia spółki celowej, która będzie realizowała inwestycję. Wykonane zostały badanie sozologiczne i geologiczne gruntu. Złożone zostały wnioski do dostawców mediów o warunki przyłączenia. Termin zakończenia negocjacji to 9 grudnia.

4.      Rozpoczęła się rewitalizacja linii kolejowej 285 od strony Świdnica Kraszowice.  Obecnie trwają prace na odcinku 1 km i według zapewnień wykonawcy odcinek ten będzie wykonany zgodnie z planem, tj. do końca bieżącego roku.  Równolegle trwają prace i uzgodnienia projektowe na pozostałe odcinki inwestycji. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

5.      Zakończono modernizację trzeciej łazienki realizowaną w ramach projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w gminie Jedlina-Zdrój”. W ramach projektu przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie 5  łazienek. Planowany termin zakończenia to 12 grudnia 2018 r.

6.      Podpisano umowę przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej dot. udzielania dotacji na budowę Ławki Niepodległości. Obecnie prowadzone jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. Termin zakończenia zadania to 31 grudnia br.

7.      W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Pokrzywianki (odcinek od zakończenia drogi asfaltowej w stronę Przełęczy Koziej).

8.      Trwają negocjacje z TAURON Dystrybucja w sprawie nowej umowy na eksploatację oświetlenia.

9.      Trwa przygotowanie do końcowego rozliczenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na I ETAP wymiany pieców węglowych na ekologiczne.

10.  Uporządkowano teren przy ul. Zakopiańskiej wzdłuż potoku Jedlina i utworzono dodatkowe miejsca postojowe.

11.  Trwa wycinka drzew, prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta. 

 

Spotkania:

1.    Uczestniczyłem w Zarządzie  Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono dotychczasowe działania  Zarządu, w tym plany inwestycyjne związku i sprawy różne.

2.      Spotkałem się z kierownikami jednostek podległych w sprawie omówienia bieżących spraw.

3.      Uczestniczyłem w Zarządzie LOT-u w Zamku Książ w Wałbrzychu.Tematem spotkania było podsumowanie działań za bieżący rok 2018 oraz przedstawienie działań i planów LOT AW na rok 2019,

Przeciwdziałanie bezrobociu:

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a)   trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna,

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione są obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      jedna osoba na stanowisku  ogrodnika terenów zielonych

b)      dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego.

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 6 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 101 osób bezrobotnych, w tym 61 kobiet; z prawem do zasiłku jest 33 osoby w tym  24 kobiet. 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja