Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r | Jedlina Zdrój
Jesteś na: Urząd Burmistrz Miasta Sprawozdanie Burmistrza Miasta...

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r

opublikowano: 28.02.2018

.Jedlina-Zdrój, 28.02.2018.

BM.0057.2.2018

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 31 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018r.          

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:
1.    Podpisano umowę z Wykonawcą robót dla zadnia termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju” i przekazano plac budowy.
2.    Złożono wniosek w ramach programu pn. Otwarte Strefy Aktywności - ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na rozbudowę terenów aktywności w Suliszowie (ul. Słowackiego) i w Jedlince (ul. Długa).
3.    Zakończono inwestycję dot. Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną
4.    Gmina w trybie konkursowym pozyskała środki na Rewitalizację przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta. Trwa przygotowywanie do podpisania z Instytucją Pośredniczącą umowy o dofinansowanie oraz został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawców.
5.    Rozliczono z instytucją dofinansowującą zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116389D ul. Zamkowej w Jedlinie-Zdroju.
6.    Podpisano umowę na realizację zadania pn.: Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju. W ramach pozyskanych środków wykonane zostanie zadaszenie trybun, budowa toru rowerowego tzw. pumptrack, budowa rzeźby multimedialnej oraz siłowni terenowej tzw. street workout. Na realizację tego zadania przewidziano ponad 379 tys. zł., w tym pozyskano w ramach grantów przyznawanych przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie ponad 241 tys. zł.
7.    Trwają prace nad złożeniem wniosku w ramach działania Infrastruktura społeczna. W ramach tego zadania planowany jest remont i przebudowa budynku Opieki Społecznej, w którym powstanie Klubów Integracji Społecznej i Klubu Seniora.
8.    Trwają prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W ramach tego zadania planowana jest m.in. budowa łączników pomiędzy ul. Noworudzką a Jasną i ul. Kłodzką a bulwarem.
9.    Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia na wymianę okien w lokalach gminnych.
10.  Rozliczono II ratę pożyczki na wymianę pieców węglowych na ekologiczne; wypłacono mieszkańcom dofinansowanie.
11.  Ogłoszono kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców na ekologiczne; zorganizowano spotkanie informacyjne z mieszkańcami.
12.  Wyłoniono wykonawcę wycinki i korekty koron drzew na terenie Gminy.  Rozpoczęto prace. 
13.  Trwają zebrania wspólnot mieszkaniowych.
14.  Uzupełniono wybite szyby na przystankach autobusowych.
15.   Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta.
 
 
Spotkania
1.      Uczestniczyłem w Zarządzie Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji na którym omówiono zmiany  w budżecie oraz plany inwestycyjne Związku lata 2018 – 2029.
2.      Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem  w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.
3.      Uczestniczyłem w Zarządzie LOT-u w Zamku Książ w Wałbrzychu, podczas którego m.in. dyskutowano nad strategią działalności LOT AW w roku 2018 i udziałem nowych członków                      w organizacji.
4.      Spotkałem się z Przedstawicielem  Nadleśnictwa Boguszów GorcePanem Markiem Nogawką                       w sprawie bieżącej współpracy dot. infrastruktury turystycznej w Jedlinie-Zdroju.
5.      Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy ,,Strategii Rozwoju Sudety 2030” w Jeleniogórskim Centrum Kultury  w sprawie ustalenie zasad współpracy i odpowiedzialności członków Komitetu Sterującego i omówienie zasad współpracy Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej przy opracowywaniu Strategii Rozwoju „Sudety 2030”.
6.      Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu omówienia harmonogramu realizacji inwestycji na terenie naszego miasta.
7.      Uczestniczyłem w  Powiatowej Radzie Rynku Pracy w  Wałbrzychu w sprawie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2018.
8.      Zastępca Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój uczestniczył w Posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej, którego tematem była aktualizacja strategii AW oraz konsultacje w sprawie programu wczesnego wykrywania raka piersi na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
9.      Zastępca Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój uczestniczyłw spotkaniu Klastra Energetycznego tematem spotkania były  założenia do opracowania Strategii Rozwoju Klastra oraz omówienie zmian w regulaminie.
 
 
 
 
Przeciwdziałanie bezrobociu:
 
1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a.              jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego,
b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,
2.      Podpisane zostało porozumienie  na rok 2018 z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach którego gmina zobowiązuje się do organizacji prac społecznie użytecznych dla 6 osób                  w każdym miesiącu, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta.
 
 Sprawy różne:          
1.      Razem z Przewodniczącą Rady Miasta Marią Drapich  spotkaliśmy się z mieszkańcem naszego miasta Bartoszem Gołębiewskim mistrzem Polski seniorów i młodzieżowców w kategorii średniej w boksie olimpijskim przekazaliśmy Bartoszowi list gratulacyjny i upominki, a także zadeklarowaliśmy pomoc w znalezieniu sponsorów, którzy chcieliby wspomóc finansowo przygotowania do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.
2.      Spotkałem się z  mieszkańcami gminy w sprawie  możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę pieców węglowych na gazowe, olejowe  i elektryczne. 
3.      W dniu 2 lutego podpisane zostało porozumienie z Firmą Eko-Bike, jako kontynuacja działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji i promowaniem aktywności z wykorzystaniem rowerów elektrycznych. Na jego mocy przewiduje się organizację cyklicznie odbywających się  zlotów osób jeżdżących na rowerach elektrycznych.  Otwarcie wypożyczalni planuje się na 21 marca br.
Powrót
Oferta Inwestycyjna
Galeria
Kalendarz imprez