Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 29 grudnia 2017r.- 30 stycznia 2018r.

Opublikowano: 30.01.2018

Jedlina-Zdrój, 30.01.2018r.

BM.0057.1.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 29 grudnia 2017r.- 30 stycznia 2018r.

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.      Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju” obejmująca Zadanie Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego”, trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

2.      Trwa przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku w ramach programu pn. Otwarte Strefy Aktywności - ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

3.      Prowadzone są prace przygotowawcze do przetargu na wyłonienie wykonawcy prac w ramach rewitalizacji.

4.      Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kolejne wnioski o płatność w ramach realizowanego zadania likwidacji pieców węglowych i wymiany ogrzewania na ekologiczne.

5.      Wyłoniono i podpisano umowy z wykonawcami na usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wod.-kan., i gazowych, obsługę kominiarską, roboty ogólnobudowlane w lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz dostawę materiałów budowlanych i na odbiór nieczystości ciekłych.

6.      Trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia na wymianę okien w lokalach gminnych.

7.      Trwają spotkania wspólnot mieszkaniowych.

8.    Prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta.

Spotkania

1.      Uczestniczyłem w Zarządzie Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji na którym omówiono plan  budżetowy na rok 2018 oraz plany inwestycyjne związku.

2.      Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A Panem Pawłem Skrzywankiem  w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

3.      Uczestniczyłem w Zarządzie LOT-u w Zamku Książ w Wałbrzychu  tematem spotkania była dyskusja i strategia działania nt. pozyskiwania nowych członków stowarzyszenia oraz krótka informacja nt. targów turystycznych w Brnie

4.      Spotkałem się z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie możliwości dofinansowania modernizacji ulicy Pokrzywianki w Jedlinie-Zdroju.

5.      Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu omówienia harmonogramu realizacji inwestycji na terenie naszego miasta.

6.      Spotkałem się przedstawicielem WFOŚiGW oddział w Wałbrzychu w sprawiekolejnej edycji dofinansowania wymiany kotłów węglowychna źródła ciepła zasilane gazem dla mieszkańców gminy Jedlina-Zdrój.

7.      Spotkałem się z dyrektorami jednostek podległych w celu omówienia bieżących spraw.

8.      Wziąłem udział w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Związek Emerytów                        i Rencistów.

 

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego,

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

2.      Podpisane zostało porozumienie  na rok 2018 z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach którego gmina zobowiązuje się do organizacji prac społecznie użytecznych dla 4 osób                  w każdym miesiącu, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta.

 

 

 Sprawy różne:          

1.      6 stycznia br. po raz czwarty został zorganizowany uroczysty przemarsz Orszaku Trzech Króli, który przeszedł  ulicami miasta, wspólnie kolędując.

2.      Centrum Kultury przygotowało ofertę zajęć dla dzieci podczas Ferii Zimowych.  W  związku              z niesprzyjająca aurą  wyciąg orczykowy, taśmowy oraz tor saneczkowy w Parku Śniegowym czynny był w dniach 21.01-23.01.2018r.

3.      W dniu 12 stycznia br. w Hali Spacerowej w Jedlinie-Zdroju odbyło się Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców, stowarzyszeń i instytucji współpracujących z gminą.

4.      W dniu 17 stycznia br. w hotelu Jedlinka odbyła się Konferencja Prasowa, podczas której   Burmistrzowie Miast: Świeradowa -Zdroju, Głuszycy i Jedliny-Zdroju podpisali List intencyjny – Deklarację współpracy, którego głównym założeniem jest  wdrożenie dla mieszkańców pilotażowego programu „Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych”.

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja