Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 27 października do 14 listopada 2017r.

Opublikowano: 14.11.2017

BM.0057.10.2017

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od  27 października do 14 listopada 2017r.        
 

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    Dobiega końca zadanie pn. „Budowa trasy pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w Jedlinie-Zdroju”. Trwają procedury odbiorowe.

2.    Kończy się przebudowa czterech przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ul. Świdnickiej i Kłodzkiej.

3.    Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju”.

4.      Zakończono remont pozostałych 4 lokali socjalnych, realizowany z ramach programu BGK. Lokale zostaną przekazane najmcom do końca miesiąca.

5.      Przygotowano postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina- Zdrój”. W styczniu 2018 roku planowany jest nabór wniosków w ramach działania pn. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

6.      Złożony został wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o rozliczenie I raty pożyczki na dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców na gazowe. Rozliczenie w pierwszym terminie złożyło 19 mieszkańców. W wyniku realizacji projektu dotychczas zlikwidowane zostały 22 piece opalane na opał stały. Kolejny termin składania rozliczeń za wykonane zadania to 15 stycznia 2018 r. 

7.      Podpisano umowę z wykonawcą robót na rozbiórkę budynku przy ul. Piastowskiej 35 oraz budowę muru oporowego.

Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta: sprzątanie, zbieranie opadłych liści, dokoszanie trawników i terenów zielonych oraz plewienie klombów

 

 

 

 

Spotkania:

1.        Wziąłem udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej  w Kamiennej Górze. Tematem spotkania były sprawy bieżące związane z procedurą oceny projektów konkursowych, oraz z przygotowaniem strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego  z wyszczególnieniem strategii dla subregionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego w ramach projektu Sudety 2030.

2.        Wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów  i Kanalizacji, na którym m.in. omówiono dotychczasowe działania Zarządu oraz plany inwestycyjne związku oraz zmiany budżetowe na lata 2017-2031 oraz sprawy różne.

3.        Wziąłem udział  w dyskusji warsztatowej poświęconej zapisom projektu uchwały antysmogowej dla uzdrowisk oraz prezentacji wyników „Ekspertyzy wskazującej efekt ekologiczny wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych na obszarze stref A,B i C ochrony uzdrowiskowej w woj. dolnośląskim”.

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego,

b.             trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.              jedna osoba na stanowisku pomoc  administracyjna, 

2.      W ramach robót publicznych zatrudniona jest obecnie jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych, oraz jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego.

3.      Staż w Urzędzie Miasta odbywają trzy osoby; dwie  na stanowisku zamiatacza, jedna na stanowisku operator wprowadzania danych.

4.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 103osób bezrobotnych, w tym 71 kobiet; z prawem do zasiłku jest 35osób w tym  27 kobiet.

 Sprawy różne:

1.      Z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta uczestniczyli we Mszy Św. sprawowanej                             w intencji Ojczyzny; złożono kwiaty na Miejskim Obelisku. Popołudnie w mieście można było uczcić w  restauracjach i kawiarniach, które na ten dzień przygotowały specjalną promocję kulinarną”.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja