Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 1 czerwca 2017r. do 29 czerwca 2017r

Opublikowano: 29.06.2017

Jedlina-Zdrój,29.06.2017r.

BM.0057.5.2017

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
                                 w okresie od 1 czerwca  2017r. do 29 czerwca 2017r.                  

 

Gospodarka komunalna i inwestycje:

1.       W ramach konkursu ogłoszonego przez LGD (Lokalne Grupy Działania) otrzymano dofinansowanie na realizację projektu pn.: Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju. W ramach tego projektu zostanie  zadaszona część trybun na boisku do piłki nożnej, wybudowany zostanie rowerowy tor przeszkód (tzw. pumptrack), zamontowane urządzenia do ćwiczeń typu streetworkout  oraz ustawiona rzeźba multimedialna.

2.      W ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski otrzymano z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej dofinansowanie na zagospodarowanie terenu Mniszego Lasu wraz z Polaną Oddechową oraz terenu przy ul. Moniuszki.

3.      Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na przebudowę ulicy Zagórskiej.

4.      Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju” Etap I –termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną.

5.      Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem rozliczenia projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116387D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju” dofinansowywanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6.      Trwają prace przy budowie centrów przesiadkowych. Na ukończeniu jest centrum przesiadkowe na Placu Zwycięstwa. Obecnie prace rozpoczęły się w Jedlince.

7.      Trwają prace związane z przebudową ulicy Zamkowej.

8.      Wyłoniony został wykonawca utworzenia i prowadzenia PSZOK-u w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2020 r.

9.      Przeprowadzony został nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Podpisanych zostało 75 umów na udzielenie dotacji. Złożony został wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o udzielenie pożyczki na sfinansowanie dotacji. Zarząd pozytywnie rozpatrzył złożony wniosek.

10.  Wyłoniony został dostawca energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oraz pozostałych obiektów będących własnością Gminy Jedlina-Zdrój.

11.  Wyłoniono dzierżawcę obiektu gastronomicznego „Czarodziejska Chata” Planowane jest otwarcie 1 lipca.

12.  Ogłoszony został konkurs na najładniej ukwiecone okno lub balkon.

13.  Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie robót melioracyjnych na rowie melioracji szczegółowej RG Glinica – kontynuacja poprzednich etapów.

14.  Podpisano umowy na remont 6 lokali socjalnych z dwoma wykonawcami, place budowy zostały przekazane. Termin wykonania do końca października 2017r. 

15.   Trwa koszenie trawników i terenów zielonych, plewienie klombów oraz sprzątanie miasta.

 

Spotkania:

1.        Wziąłem udział w posiedzeniu Zgromadzenia WZWiK, na którym m.in. omówiono dotychczasowe działania Zarządu dot. pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na planowane inwestycje.

2.      Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu  omówienia harmonogramu realizacji inwestycji na terenie naszego miasta.

3.        Spotkałem się z dyrektorami jednostek oświatowych w celu omówienia spraw bieżących.

4.        Wziąłem udział w debacie zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą w sprawie  rozwoju turystycznego Dolnego Śląska.

5.        Uczestniczyłem w  spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami gminy  w sprawie przyłączeń gazowych na ul. Barbary.

6.        Uczestniczyłem w konferencji prasowej w szczawieńskim Domu Zdrojowym, gdzie włodarze miast i gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej dyskutowali nt. wspierania możliwości realizacji  Obwodnicy Zachodniej Wałbrzycha.

7.        Po raz trzeci uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w Hotelu Jedlinka tematem spotkania była ocena i rozstrzygnięcie  konkursów, które były realizowane w ramach LGD.

8.        Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych i tras turystycznych  na terenie gminy .

9.        Uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej    w Szczepanowie ws. współpracy i aktualnego zaawansowania konkursów, które realizowane są przez ZIT.

 

  Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.        trzy osoby na stanowisku robotnika gospodarczego, 

b.       dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.        jedna osoba  na stanowisku pomoc  administracyjna, 

2.      W ramach robót publicznych zatrudniona jest obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      jedna osoba na stanowisku  pomoc administracyjna,

b)      pięć osób na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 144 osób bezrobotnych, w tym 77 kobiet; z prawem do zasiłku jest 49 osoby w tym  30 kobiet.

 

 Sprawy różne:

 

1.      4 czerwca 2017r. odbył się Festyn Szkolny, zorganizowany przez Radę Rodziców. Dochód z tej inicjatywy przeznaczony zostanie na najważniejsze potrzeby szkoły i uczniów

2.      W 28 rocznicę „Wolnych Wyborów” parlamentarnych w Polsce,  przedstawiciele gminy złożyli kwiaty na Miejskim Obelisku.

3.      W dniu 10 czerwca br. mieszkańcy ulicy Marii Dąbrowskiej w Jedlinie-Zdroju po raz trzeci zorganizowali „Święto swojej ulicy”.

4.      W Pałacu Jedlinka odbył się 7. Międzynarodowy Konkurs Historyczny pn. „Śląskie Zamki i Pałace”, w którym udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski, Czech i Niemiec. Celem konkursu było upowszechnianie, utrwalanie i poszerzanie wiedzy o regionie poprzez ukazanie Śląskich Zamków i Pałaców.

5.      11 czerwca br. odbył się Festyn Parafialny, z którego dochód zostanie przeznaczony odbudowę Kościoła przy ul. Jana Pawła II.

6.      W dniu 17 czerwca br. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie oraz Zespół Pałacowo – Hotelowy Jedlinka zorganizowało przejazd Muzealnego Pociągu Specjalnego CHARLOTTA relacji Jaworzyna Śląska – Jedlina-Zdrój – Jaworzyna Śląska -   legendarną linią 286.

7.      W dniu 22 czerwca br. wraz z przedstawicielami samorządu uczestniczyłem  w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego i pożegnaniem klas 3 Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II

8.      W dniu 25 czerwca br. odbył się XV Dolnośląski Festiwal Zupy, w którym udział wzięło ponad 30 wystawców -  osób fizycznych i restauratorów.  Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody w postaci wczasów dla dwóch osób w Chorwacji, ufundowane przez Organizację Usług Turystycznych Zbigniew Górnicki (kategoria osoba fizyczna), natomiast w kategorii wystawców instytucjonalnych nagrodą główną były wczasy dla jednej osoby we francuskim Port Grimaud ufundowane przez Biuro Turystyczno-Usługowe „Juventur Wałbrzych”. Dodatkowo w tej kategorii za zajęcie I, II i III miejsca przyznawane były vouchery o wartości odpowiednio 5 tys., 3 tys. i 2 tysiące złotych z przeznaczeniem na reklamę w Gazecie Wrocławskiej, Panoramie Wałbrzyskiej i na portalu naszemiasto.pl. Wszyscy laureaci otrzymali również sprzęt AGD oraz - tradycyjnie już - złote, srebrne i brązowe wazy.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja