Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 28 kwietnia 2017r. do 31 maja 2017r.

Opublikowano: 31.05.2017

Jedlina-Zdrój,31.05.2017r.

BM.0057.4.2017

 

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
                 w okresie od 28 kwietnia 2017r. do 31 maja 2017r.        

 

Gospodarka komunalna i inwestycje:

1.      W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakończono przebudowę ul. Włościańskiej.

2.      Rozpoczęto roboty związane z przebudową ulicy Zamkowej.

3.      Trwają prace przy budowie centrum przesiadkowym przy Placu Zwycięstwa.

4.      Trwa budowa trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ulicy Chrobrego w Jedlinie-Zdroju wzdłuż potoku Jedlina.

5.      Przeprowadzona została procedura wyboru wykonawcy usługi demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiana wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój.

6.      Ogłoszony został przetarg na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oraz pozostałych obiektów będących własnością Gminy Jedlina-Zdrój.

7.      Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy utworzenia i prowadzenia PSZOK-u w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2020 r.

8.      Przeprowadzone zostały dwa spotkanie informacyjne z mieszkańcami na temat zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na dofinansowanie kosztów zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Jedlina-Zdrój. Trwa nabór wniosków mieszkańców o udzielenie dotacji na wymianę pieców węglowych na ekologiczne.

9.      Sprzedane zostały 3 mieszkania na rzecz najemców.

10.  Wystąpiono o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na terenie, na którym planowane jest poszerzenie cmentarza.

11.  Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

12.  Złożono wniosek pn.: Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Przewiduje się zadaszenie trybun, budowę toru rowerowego, budowę rzeźby multimedialnej oraz siłowni terenowej tzw. streetworkout.

13.  Złożono wniosek pn. Budowa obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej, małej architektury i obszarów aktywności w Jedlinie-Zdroju w ramach ogłoszonego konkursupn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017”. W ramach tego zadania planowanejest zagospodarowanie terenu przy ul. Moniuszki i modernizacja Mniszego Lasu wraz z otoczeniem.

14.  Wprowadzono nową organizację ruchu związaną z utworzeniem przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej – pomiędzy marketami Biedronka i Stokrotka.

15.  Wymieniono deski siedziskowe w amfiteatrze w Parku Północnym.

16.  Oczyszczono zbiornik z glonów na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej.

17.  Zamontowano na terenie miasta doniczki z kwiatami.

18.  Trwa koszenie trawników i terenów zielonych oraz sprzątanie miasta.

 

 Spotkania:

1.        Wziąłem udział w posiedzeniu Zgromadzenia WZWiK, na którym m.in. omówiono dotychczasowe działania Zarządu dot. pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na planowane inwestycje.

2.      Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu  omówienia harmonogramu realizacji inwestycji na terenie naszego miasta.

3.        Uczestniczyłem w spotkaniu  z wykonawcami zadania pn. Budowa wieży widokowej na Górze Borowaw celu uzgodnień realizacji projektu.

4.        Spotkałem się z dyrektorami jednostek oświatowych w celu omówienia spraw bieżących.

5.        Uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu w  sprawie utworzenia  Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

6.      Spotkałem się zredaktorem naczelnym Gazety Wrocławskiejw sprawie promocji Gminy i bieżącej współpracy.

7.        Wziąłem udział w spotkaniu się z Burmistrzem Miasta i Gminy Pieszyce Panią Dorotą  Konieczną-Enözel  w  sprawie bieżącej współpracy i ustalenia wspólnego porozumienia dotyczącego wdrażania LGD  „Partnerstwo Sowiogórskie”  między gminami.

8.        Uczestniczyłem w  spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami gminy  w sprawie dalszej możliwości gazyfikacji Glinicy.

9.        Spotkałem się z przedstawicielem Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta                            w Wałbrzychuw sprawie omówienia możliwości dojazdu pracownikom środkami komunikacji publicznej do strefy ekonomicznej.

 

 

 

 

  Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              trzy osoby na stanowisku robotnika gospodarczego, 

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.              jedna osoba  na stanowisku pomoc  administracyjna, 

2.      W ramach robót publicznych zatrudniona jest obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      jedna osoba na stanowisku  pomoc administracyjna,

b)      trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Staż w Urzędzie Miasta odbywa jedna osoba na stanowisku pomoc administracyjna.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 171 osób bezrobotnych, w tym 91 kobiet; z prawem do zasiłku jest 57 osoby w tym  35 kobiet.

 

 Sprawy różne:

1.      Podczas Majówki w mieście odbył się  XIII Międzynarodowy Festiwal Petanque, a także Turniej Piłki Nożnej Dzieci  ,,Jedlina-Zdrój CUP 2017;   226 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Przedstawiciele samorządu, szkół, jednostek gminnych, stowarzyszeń uczcili uczestnicząc we Mszy Św. sprawowanej w intencji Ojczyzny i składając kwiaty na Miejskim Obelisku.

2.      W dniu 14 maja br. odbył się 4 Wodociągi Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój, którego trasa przebiega przez najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Biegacze mięli do pokonania ponad 23 km. Udział w imprezie wzięło ponad 500 osób z całego kraju wybranych w drodze losowania.

3.      W dniu 27 maja br. odbyła się II Zabawa Szkolna zorganizowana przez Dyrektorów obu szkół w celu pozyskania środków na stypendia szkolne.

4.      Wydano mapę Active Jedlina, w której opisano najważniejsze atrakcje w mieście.

5.      Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju w dniu dzisiejszym obchodziła  uroczystość Dnia Patrona, w której udział wziął Wicewojewoda Dolnośląski.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja