Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 marca 2017r. do 27 kwietnia 2017r.

Opublikowano: 27.04.2017

Jedlina-Zdrój,27.04.2017r.

BM.0057.3.2017

 

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 31 marca 2017r. do 27 kwietnia 2017r.

Gospodarka komunalna i inwestycje:

1.  W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej – działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych realizowany jest kompleksowy projekt pn. Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój. Obecnie trwa realizacja dwóch zadań z powyższego projektu tj.:

a) Budowa trzech centrów przesiadkowych

-    Plac Zwycięstwa –powstaje  węzeł przesiadkowy z miejscami parkingowymi (parkuj i jedź) oraz stojaki na rowery („bike&ride”). Zostanie wymieniona wiata, zainstalowany elektroniczny rozkład jazdy oraz powstanie nowy podjazd dla autobusów,

-    Kamieńsk (przy ul. Pokrzywianki) oraz Jedlinka (w pobliżu ul. Kłodzkiej 2)– wymienione zostaną wiaty, przebudowane będą podjazdy oraz zainstalowane stojaki na rowery („bike&ride”). Przewidywany termin zakończenia prac do 31.08.2017 r..

b) Budowa trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ulicy Chrobrego w Jedlinie-Zdroju. W ramach tego zadania wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż potoku Jedlina, dwa mostki oraz bulwar o nawierzchni z ozdobnych płyt betonowych z ławkami i nasadzeniami zieleni. Przewidywany termin zakończenia prac: do 29.09.2017 r.

2.  W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obecnie trwa przebudowa ul. Włościańskiej, w ramach której część drogi została poszerzona i wyposażona w krawężniki, wykonane zostały nowe korytka odwadniające. Przewidywany termin zakończenia prac: 28.04.2017 r.

3.  Podpisano umowę z wykonawcę robót dla zadania dot. przebudowy ulicy Zamkowej. W ramach tej inwestycji wykonany będzie z kostki brukowej dziedziniec Pałacu, dojazd do ulicy Noworudzkiej oraz zatoka autobusowa przy ul. Noworudzkiej.

4.  Podpisano umowę z wykonawcą budowy wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich. Przewidywany termin zakończenia prac: 31.10.2017 r.

5.  Gmina uzyskała dofinansowanie do gruntów rolnych na połączenie  ulicy Zagórskiej z ulicą Chałubińskiego w Jedlinie-Zdroju.

6.Trwają przygotowania do złożenia wniosku w ramach programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

7.Wyłoniony został wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój.

8. Wyłoniony został wykonawca zadania polegającego na adaptacji i modernizacji 6 lokali socjalnych w Jedlinie-Zdroju.

9. Zaktualizowany Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój został pozywanie oceniony i zamieszczony na liście programów rewitalizacji województwa dolnośląskiego.

10.Wykonano przeglądy 6 placów zabaw. Dokonano naprawy wykazane w zaleceniach pokontrolnych.

11. Uruchomiono fontanny na terenie miasta.

12.Zakończony został remont mieszkań gminnych na ul. Chrobrego 20 i Noworudzkiej 5.

13.Trwa sprzątanie miasta: zamiatanie ulic, chodników, zbieranie śmieci z przydrożnych rowów,    

 przycinanie gałęzi.

14. Rozpoczęło się koszenie trawników i klombów.

15.Wycięto samosiejki i uporządkowano teren obok mostu przy ul. Świdnickiej. Teren będzie wyrównany i zagospodarowany jako skwerek.

16.Posprzątano Park Północny, wyplewiono chwasty, oczyszczono fontanny.Uzupełniono brakujące deski siedziska amfiteatru.

17.Poprawiono pobocze wzdłuż drogi wojewódzkiej 381 na odcinku od stacji kolejowej Jedlina Górna do mostu w kierunku Kamieńska.

18.  Trwa prostowanie znaków w mieście.

 

 

 

 Spotkania:

1.        Wziąłem udział w posiedzeniu Zgromadzenia  WZWiK, na którym omawiano działania Zarządu WZWiK w celu pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na inwestycje.

2.      Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji                                       w celu  omówienia harmonogramu realizacji inwestycji na terenie naszego miasta.

3.      Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych i tras turystycznych  na terenie gminy .

4.        Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Kolei Państwowych oddział Gospodarowania Nieruchomościami w sprawie modernizacji dworca kolejowego Jedlina-Górna, oraz przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina-Zdrój-Wałbrzych.

5.        Spotkałem się  ze Starostą Wałbrzyskim w sprawie budowy wieży widokowej na Górze Borowaz uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha .

6.        Spotkałem się z dyrektorami jednostek oświatowych w celu omówienia założeń organizacyjnych wynikających z reformy oświatowej, a także spraw bieżących.

7.        Uczestniczyłem w spotkaniu dot. inwestycji – modernizacji linii kolejowej nr 285, na którym przedstawiono analizy i dane marketingowe przedsięwzięcia.

8.        Wziąłem udział w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu w sprawie uruchomienia nowych połączeń linii autobusowej nr 5 na trasie Głuszyca-Jedlina-Zdrój-WSSE-Dworzec Szczawienko.

9.        W Muzeum PrzemysłuiKolejnictwana ŚląskuJaworzynieŚląskiej odbyło się spotkanie na temat możliwości i kierunków współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Jedlina-Zdrój a Muzeum.

10.    Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy.

11.    Wystąpiłem z wnioskiem do Zarządu Województwa Dolnośląskiego  o dofinansowanie remontu budynku Teresa II w Jedlinie-Zdroju.

 

 IV  Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              trzy osoby na stanowisku robotnika gospodarczego, 

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.              jedna osoba  na stanowisku pomoc  administracyjna, 

2.      W ramach robót publicznych zatrudniona jest obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      jedna osoba na stanowisku  pomoc administracyjna,

b)      dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Staż w Urzędzie Miasta odbywa jedna osoba na stanowisku pomoc administracyjna.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 185 osób bezrobotnych, w tym 104 kobiety; z prawem do zasiłku jest 68 osoby w tym  41 kobiet.

 

V Sprawy różne:

1.      W dniach 1-2 kwietnia 2017 roku odbył się  Festiwal Aktywności, podczas którego m.in. odbył się pokaz jazdy na rolkach i rowerach w skateparku, pokaz Taekwondo, gry w siatkówkę, piłkę nożną, patanque; można było uczestniczyć w wielu innych formach aktywności sportowej.  Udział w Festiwalu wzięła Pani Marszałek Iwona Krawczyk, judoka-olimpijczyk Rafał Kubacki i goście z AWF Wrocław,a także chodziarz-olimpijczyk Roman Magdziarczyk.

2.      Uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu zorganizowanego przez Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017. Spotkanie odbyło się w  obecności prezydenta Rafała Dutkiewicza, marszałka województwa Cezarego Przybylskiego oraz rektora Akademii Wychowania Fizycznego Andrzeja Rokity.

3.      12 kwietnia br. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbył się III Dolnośląski Kongres Samorządowy „Samorząd. Reforma czy likwidacja?”, którego gospodarzem był Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. W trakcie Kongresu dyskutowano o perspektywach rozwoju kolei na Dolnym Śląsku.

4.      W dniu 21 kwietna br. w Domu Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju odbyły się konsultacje samorządowe poświęcone zakresowi uchwały antysmogowej, przygotowanej dla miejscowości uzdrowiskowych.

5.      Monika Bernaś – mieszkanka Jedliny-Zdrój otrzymała z rąk Burmistrza Miasta  i Przewodniczącej Rady Miasta gratulacje oraz drobny upominek za zajęcie III miejscaw kategorii biegi narciarskie na dystansie 50 m podczasŚwiatowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w dniach  14 - 25 marca 2017r. w Austrii. Monika, reprezentowała 62-osobową polską ekipę w tym jako jedna z dwóch Dolnoślązaczek. Podczas zimowych zmagań wśród zawodników z całego świata polska reprezentacja wróciła z 39 medalami.

6.      W dniu dzisiejszym Pani Lucia Chauvet – Honorowa Obywatelka, złożyła wizytę w Urzędzie Miasta spotykając się z przedstawicielami samorządu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

7.      W dniach 1- 3 maja zaplanowano Majówkę w mieście. Uroczystości z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczną się Mszą Św. a następnie przy Obelisku Miejskim

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja