Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 3 lutego 2017r. do 30 marca 2017r.

Opublikowano: 30.03.2017

Jedlina-Zdrój,30.03.2017r.

BM.0057.2.2017

 

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 3 lutego 2017r. do 30 marca 2017r.

 

Gospodarka komunalna i inwestycje:

1.      Trwa przebudowa przystanków autobusowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. Inwestycja obejmuje przebudowę trzech przystanków:

- Plac Zwycięstwa- powstanie węzeł przesiadkowy z miejscami parkingowymi (parkuj i jedź) oraz stojaki na rowery („bike&ride”) Zostanie wymieniona wiata, zainstalowany elektroniczny rozkład jazdy oraz powstanie nowy podjazd dla autobusów.

- Kamieńsk (przy ul. Pokrzywianki)  oraz Jedlinka (w pobliżu ul. Kłodzkiej 2)– wymienione zostaną wiaty, przebudowane będą podjazdy oraz zainstalowane stojaki na rowery („bike&ride”).

2.      Trwa „Przebudowa drogi gminnej nr 116387D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020”.

3.      Zakończył się przetarg na wykonawcę zadania pn. „Budowa wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich. Trwają ostatnie uzgodnienia przed podpisaniem umowy.

4.      Wyłoniono wykonawcę zadania pn.: „Budowa trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ul. Chrobrego w Jedlinie-Zdroju” realizowanego w ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój”.

5.      Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116389D ul. Zamkowej w m. Jedlina-Zdrój” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

6.      Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.

7.      Złożony został wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Jedlina-Zdrój. Wniosek został pozytywnie oceniony, trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy dotacji.

8.      Trwają postępowania przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utworzenie i obsługę PSZOK-u, oraz ponowny przetarg naadaptację i modernizację 6 lokali socjalnych w Jedlinie-Zdroju.

9.      Trwa procedura zlecenia badań wody z odwiertu J-300 w celu potwierdzenia jej właściwości leczniczych.

10.  Trwa procedura wyłonienia wykonawcy opracowania Programu Ochrony Środowiska, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami.

11.  Zlecono i wykonano wycinkę 28 drzew rosnących na terenach Gminy, które zagrażały bezpieczeństwu.

12.  W ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej trwają prace nad złożeniem wniosku do ZIT AW, m.in.:

- zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu i przebudowy dwóch budynków przy ul. Poznańskiej 8 w Jedlinie-Zdroju na budynek magazynowo-gospodarczy oraz budynek socjalno-gospodarczy

- wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Piastowskiej  13 w Jedlinie-Zdroju.

13.  Ogłoszono zapytanie ofertowe dot. „Robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju”.

14.  Naprawiany jest drewniany mostek w Parku Południowym. Wymieniane są wszystkie deski z części „chodnikowej”.

15.  Ułożono z kostki  (z odzysku) w Parku Południowym alejkę do kas biletowych parków linowych, oraz poprawiono stan alejek wokół parku linowego.

16.  Prowadzone są prace przygotowawcze związane z poszerzeniem cmentarza komunalnego.

17.  Trwa pozimowe sprzątanie miasta: zamiatanie ulic, chodników, zbieranie śmieci z przydrożnych rowów, przycinanie gałęzi. Umyto wiaty przystankowe.

18.  Uporządkowano terenu przy wiadukcie przy ul. Świdnickiej oraz zainstalowano tablicę informacyjną o wiadukcie kolejowym.

19.  Wymieniono i zwiększono ilości kamer monitoringu miejskiego na cmentarzu komunalnym i Placu Zwycięstwa.

20.  Trwa prostowanie znaków w mieście.

21.  Trwają zebrania roczne Wspólnot Mieszkaniowych.

 

III. Spotkania:

1.        Wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu WZWiK na którym  omówiono zmiany w budżecie, plany inwestycyjne związku  na lata 2017-2031 oraz sprawy różne.

2.      Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji                                       w celu  omówienia harmonogramu realizacji inwestycji.

3.      Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych i tras turystycznych  na terenie gminy .

4.        Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Kolei Państwowych oddział Gospodarowania Nieruchomościami w sprawie modernizacji dworca kolejowego Jedlina-Górna, oraz przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina-Zdrój-Wałbrzych.

5.        Spotkałem się  ze Starostą Wałbrzyskim w sprawie dofinansowania zadania  na obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha tj. projekt budowlany wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich.

6.        Uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej tematem spotkania było zaopiniowanie planu finansowego Instytucji Pośredniczącej AW na bieżący rok, oraz w celu zaopiniowania rocznego  sprawozdania realizacji ZIT AW w 2016r.

7.        Spotkałem się z Panią Iwoną Krawczyk - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego                        w sprawieorganizacji wydarzenia sportowego, jakim jest 4. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój_elitarna 500-tka,który zaplanowany jest na 14 maja 2017r.a także  w sprawie organizacji Festiwalu Aktywności, który zaplanowany jest w dniach 1 i 2 kwietnia 2017r.

8.    Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem      Skrzywankiem       w  sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

9.    Uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

10.     Spotkałem się z Burmistrzem Miasta Głuszycyw sprawie podjęcia wspólnych planów i działań promocyjnych  tras Active . 

11.     Spotkałem się z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w sprawie planowanych remontów na drodze wojewódzkiej 381.

12.    Spotkałem się z nowym Komendantem Komendy Policji w Wałbrzychu w sprawie omówienia i zapoznania się z bieżącymi sprawami i bezpieczeństwem na terenie Gminy.

13.    Spotkałem się z Rektoremdr hab. Andrzejem Rokitą prof. AWF  w sprawie współpracy pomiędzy Jedliną-Zdrój, a Akademią Wychowania Fizycznego z Wrocławia.

14.    Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Panem Maciejem Badorą w sprawie omówienia i umożliwienia dojazdu pracownikom środkami komunikacji publicznej do strefy ekonomicznej.

15.    W Gniewkowie uczestniczyłem w otwartym spotkaniu samorządowców Regionu na którym dyskutowano  o zrównoważonym rozwoju województwa dolnegośląska i poprawy jakości życia mieszkańców.

16.    Spotkałem się z dyrektorami jednostek w celu omówienia wstępnych założeń organizacyjnych  nowej reformy oświatowej, a także spraw bieżących.

 

 IV  Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego, 

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.              jedna osoba  na stanowisku pomoc  administracyjna, 

2.      W ramach robót publicznych zatrudniona jest obecnie w Urzędzie Miasta jedna osoba na stanowisku  pomoc administracyjna.

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 10 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Staż w Urzędzie Miasta odbywa jedna osoba na stanowisku pomoc administracyjna.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 196 osób bezrobotnych, w tym 104 kobiet; z prawem do zasiłku jest 73 osoby w tym  39 kobiet.

 

 

V Sprawy różne:

1.      16 lutego br. w Hotelu Jedlinka w Jedlinie–Zdroju odbyło się losowanie uczestników 4.Półmaratonu Górskiego Jedlina–Zdrój, który odbędzie się 14 maja br. Do wydarzenia zakwalifikowało się 500 zawodników .

2.      Spotkałem się  z właścicielami baz noclegowych w celu omówienia bieżącej działalności promocyjnej gminy.

3.      W dniu 28 lutego 2017r. gminę Jedlina-Zdrój odwiedziła delegacja z czeskiej gminy Velichovky, z którą Jedlina-Zdrój ma podpisaną umowę o współpracy od 2004r. Podczas spotkania przedstawiono sprawy bieżące w obu Samorządach. Dyskutowano przede wszystkim o możliwościach udziału obu gmin w projektach dofinansowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

4.      W dniach 1-2 kwietnia 2017,  odbędzie się Festiwal Aktywności, na terenie active Jedlina przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oraz w Parku Aktywności.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja