Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 30 grudnia 2016r. do 2 lutego 2017r.

Opublikowano: 02.02.2017

Jedlina-Zdrój,2.02.2017r.

BM.0057.1.2017

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 30 grudnia 2016r. do 2 lutego 2017r.

Gospodarka komunalna i inwestycje:

1.      Rozpoczęto procedurę przetargową dla zadania dot. przebudowy przystanków autobusowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 1 węzła przesiadkowego, 1 obiektu "parkuj i jedź" i 3 obiektów „bike&ride” w Jedlinie-Zdroju.

2.      Trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

3.      Trwają przygotowania do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Jedlina-Zdrój. 9 osób złożyło wnioski o usunięcie azbestu z ich nieruchomości..

4.      Podpisano umowę na utrzymanie i eksploatację oświetlenia z firmą Tauron.

5.      Zakończono postępowanie dotyczące wykonania 20 szt. platform widokowych oraz 3 szt. tablic informacyjnych w ramach porozumienia z Lasami Państwowymi.

6.      Zakończono etap projektowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wieży widokowej na górze Borowa.

7.      Trwają prace projektowe zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Moniuszki i terenu wokół Skateparku.

8.      Wyłoniono wykonawcę do prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.

9.      Zatwierdzony został wniosek o dotację przez Bank Gospodarstwa Krajowego na adaptację i modernizację 6 lokali  socjalnych w Jedlinie-Zdroju. Trwa przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

10.  Podpisane zostały umowy na usuwanie awarii elektrycznych, wod-kan., na roboty ogólnobudowlane, na obsługę studni i wywóz nieczystości płynnych, obsługę kominiarską, zakup materiałów ogólnobudowlanych, obsługę geodezyjną oraz na rzeczoznawcę majątkowego.

11.  Trwają zebrania roczne Wspólnot Mieszkaniowych.

12.  Na bieżąco monitorowane są warunki pogodowe i podejmowane działania w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników.

 

 

III. Spotkania:

1.      Spotkałem się z dyrektorami jednostek w celu omówienia spraw związanych z wdrażaniem nowej reformy oświatowej.

2.    Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Linii Kolejowych o/Wałbrzych w sprawie omówienia planowanych remontów na trasie linii kolejowej odcinka Wałbrzych Główny - Jedlina-Zdrój.

3.        Spotkałem się z zastępcą dyrektora wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w celu  omówienia bieżącej współpracy oraz oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED    w oświetleniu ulici dróg.

4.      Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  w celu  omówienia harmonogramu realizacji inwestycji.

5.      Wziąłem udział w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Związek Emerytów i Rencistów.

6.      Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych i Burmistrzem Głuszycy w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania  dróg leśnych i tras turystycznych  na terenie gminy oraz planów na przyszły rok.

7.        Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Kolei Państwowych oddział Gospodarowania Nieruchomościami w sprawie modernizacji dworca kolejowego Jedlina-Górna, oraz przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina-Zdrój-Wałbrzych.

8.        Spotkałem się z Prezesem P.H.U. „Komunalnik” sp. z o.o. w celu omówienia zasad realizacji umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jedlina-Zdrój.

9.        Spotkałem się  ze Starostą Wałbrzyskim w sprawie kontynuacji dofinansowania zadania  na obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha tj. projekt budowlany wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich.

10.    Spotkałem się z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim w sprawie planów inwestycyjnych w spółce Uzdrowisko Szczawno-Jedlina.

11.    Spotkałem się z Panią Iwoną Krawczyk - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego  w sprawiepomocy przy organizacji wydarzenia sportowego, jakim jest 4. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój_elitarna 500-tka,który zaplanowany jest na 14 maja 2017r.

12.    Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LOT AW, na którym nowy zarząd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrano nowych członków zarządu.

13.    Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy.

 

 IV  Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego  (do września 2017 r.)

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (jedna osoba do  lutego i jedna do września 2017r.)

c.              jedna osoba na stanowisku pomoc  administracyjna (do lutego 2017r.)

2.      Podpisane zostało porozumienie  na rok 2017 z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach którego gmina zobowiązuje się do organizacji prac społecznie użytecznych dla 10 osób                  w każdym miesiącu, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta.

3.      Złożono wniosek do Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sprawie organizacji prac interwencyjnych na trzy osoby.

4.      Złożono wniosek do Urzędu Pracy w Wałbrzychu na organizację stażu na dwie osoby w Urzędzie Miasta.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 182 osoby bezrobotne, w tym 97 kobiet; z prawem do zasiłku jest 60 osób w tym  35 kobiet.

 

V Sprawy różne:

1.      6 stycznia br. po raz trzeci został zorganizowany uroczysty przemarsz Orszaku Trzech Króli, który przeszedł  ulicami miasta, wspólnie kolędując.

2.      W  związku ze sprzyjająca aurą uruchomiono wyciąg narciarski w Parku Śniegowym, czynna była także specjalna taśma transportująca.

3.      Centrum Kultury przygotowało ofertę zajęć dla dzieci podczas Ferii Zimowych.

4.      Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym w Zamku Książ, podczas którego Prezydent Wałbrzycha podsumował zakończenie roku 2016 oraz przedstawił plany na przyszły rok.

5.      27 stycznia w Starej Kopalni odbyła się konferencja naukowa pn. „Wpływ wielowiekowej eksploatacji węgla kamiennego na środowisko w rejonie Wałbrzycha” zorganizowana przez Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Politechnikę Wrocławską. Ponad 150 przybyłych z całej Polski gości mogło wysłuchać referatów dotyczących zmian w strukturze geologicznej Wałbrzycha i okolic uwarunkowanych eksploatacją węgla kamiennego.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja