Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Sprawozdania miesięczne Burmistrza Miasta

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 26 lutego 2016r. 30 marca 2016r.

Opublikowano: 30.03.2016

Jedlina-Zdrój,30.03.2016r.

BM.0057.3.2016

 

SPRAWOZDANIE
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 26 lutego 2016r. 30 marca 2016r.

Gospodarka komunalna i inwestycje:

1.      Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotację na opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój oraz wyłoniony został wykonawca opracowania, z którym również została podpisana umowa.

2.      Rozpisane zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

3.      Złożony ostateczny wniosek do Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z 2014 roku na odbudowę przepustów przy ul. Włościańskiej w rejonie przepompowni ścieków.

4.      Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dotację na konserwację rowu melioracji szczegółowej w Glinicy od ul. Moniuszki 19 do Moniuszki 9.

5.      Trwa procedura zwrotu na rzecz Gminy ogrodów działkowych przy ul. Chrobrego oraz przy ulicy Kłodzkiej. Podpisano projekt umowy (ul. Chrobrego) i porozumienie (ul. Kłodzka). Oba dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez Zarząd Krajowy Ogrodów Działkowych.

6.      Podpisano umowy notarialne dzięki, którym gmina uzyskała teren pod inwestycje związane z modernizacją kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej (budowa bulwaru wzdłuż potoku Jedlina).

7.      Zakończono projekt dot. koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się w obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha.

8.      Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę dla zadania realizowanego w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej dotyczącego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta oraz budynku Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.

9.      Wyłoniono wykonawcę na pozimowe roboty remontowe dróg:

10.  Zamówiono 5 szt. gablot ogłoszeniowych.

11.  Wykonano nowa barierkę na moście przy ulicy Noworudzkiej.

12.  Umieszczono przy cmentarzu nowe tablice na nekrologi.

13.  Trwają prace porządkowe w mieście:

-     odśnieżano chodniki w trakcie opadów śniegu;

-     na bieżąco odbywa się sprzątanie miasta po zimie

-     umyto przystanki autobusowe (szklane).

 

III. Spotkania:

1.         Uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina w sprawie omówienia planów działalności  przedsiębiorstwa a także dalszej współpracy.

2.      Wziąłem udział w spotkaniu z Prezesem Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na której omówiono kierunki współdziałań.

3.      Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań zagospodarowania  dróg leśnych na terenie gminy.

4.      Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, na której zostały przedstawione bieżące informacje , a także wskazano nowe kierunki kształcenia .

5.      Spotkałem się z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie planowanych  inwestycji drogowych będących w zarządzie Województwa Dolnośląskiego.

6.      Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu  WZWiK, na którym omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji.

7.      Spotkałem się z zastępcą dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu  omówienia planów w zakresie dalszej odbudowy brzegów rzeki –Jedlinka.

8.      Spotkałem się z dyrektorami podległych jednostek w celu omówienia bieżących spraw.

9.      Zastępca Burmistrza spotkał się z Dyrektorem Polskich Linii Kolejowych o/Wałbrzych w celu udostępnienia tunelu kolejowego na przebiegnięcie 3. Półmaratonu Górskiego planowanego na dzień 22 maja 2016r.

 

IV  Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do września 2017r.)

b.             jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych  (do września 2017r.)

2.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

3.       Staż w Urzędzie Miasta odbywają dwie osoby, jedna  na stanowisku gońca, druga  na stanowisku pomoc administracyjna.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 217 osób bezrobotnych, w tym 118 kobiet;z prawem do zasiłku jest 58 osoby w tym  34 kobiet.

 

V Sprawy różne:

1.      W dniach 7-11 marca 2016 r. uczestniczyłem w wyjeździe  studyjnym do Norwegii w ramach projektuZwiązku Miast Polskich "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej”, którego Aglomeracja Wałbrzyska została zwycięzcą.

2.      W dniach 11 – 13 marca br. w Pałacu w Jedlince miało miejsce spotkanie V Komandorii Rycerstwa Św. Sebastiana. Głównym punktem zjazdu była Msza Św. odprawiana w Kościele przy ulicy Jana Pawła II pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego Ks. Ignacego Deca, podczas której poświęcono sztandar Rycerstwa.Od 15 marca br. w komnatach pałacu w Jedlince czynna  jest wystawa „Orderowe i zakonne tradycje rycerstwa”.

3.      Od dnia 1 kwietnia br. w związku z terminem uruchomienia Programu „Rodzina 500 plus”- wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można będzie składać w Ośrodku Pomocy Społecznej , a także w Biurze Obsługi Urzędu Miasta.

4.      2 kwietnia br. zaplanowano otwarcie sezonu w Parku Aktywności „Czarodziejska Góra”, którego właścicielem od 22 stycznia 2016r. jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja