Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Opublikowano: 20.02.2013

Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Natomiast partnerami biorącymi udział w realizacji projektu są gminy: Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Radków, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim oraz Świebodzice.

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPT 2007-2013 (w ramach działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO).
Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat do końca grudnia 2014 r. Całkowita wartość projektu: 625 030,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013: 562 030,00 zł.
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich dostarczania mieszkańcom.
Cel główny zostanie zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:
Cel 1 - Wsparcie techniczne członków Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie świadczenia usług publicznych cechujących  się  wysoką jakością oraz dostępnością.
Cel 2 -  Wzmocnienie działań kooperacyjnych pomiędzy członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz zwiększenie wpływu obywateli na proces zarządzania usługami publicznymi.
Cel 3 - Poprawa wiedzy dot. usług publicznych oraz wymiana dobrych praktyk.
Cel 4 - Wymiana informacji w zakresie realizowanych działań.
 
Projekt zostanie zrealizowany w trzech etapach.
Pierwszym etapem projektu będzie wsparcie techniczne członków Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie świadczenia usług publicznych cechujących się wysoką jakością oraz dostępnością. Etap ten będzie się składać z dwóch działań:
  1. Diagnoza - w ramach działania zostanie opracowany raport prezentujący diagnozę jakości                     i dostępności usług publicznych na obszarze gmin biorących udział w projekcie. Obszary, które zostaną objęte diagnozą to m.in. usługi: edukacyjne, medyczne, komunikacyjne, komunalne                   i związane z ochroną środowiska, a także kulturalne.
  2. Wdrożenie - działanie wdrożeniowe wynikać będzie z wniosków ustalonych w części diagnostycznej.
 
Drugim etapem projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych nt. usług publicznych oraz wymiana dobrych praktyk. W ramach tego etapu zostaną przeprowadzone szkolenia dla reprezentantów jst obejmujące zagadnienia związane z rozwojem lokalnym w kontekście usług publicznych oraz Funduszy Strukturalnych w perspektywie 2014-2020. W ramach drugiego etapu projektu zostaną też przeprowadzone szkolenia dla partnerów społeczno-gospodarczych w zakresie regulacji  formalno - prawnych mających wpływ na świadczenie usług publicznych, szkolenia dotyczące rozwoju lokalnego oraz szkolenia z tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych w perspektywie 2014-2020.  
Trzeci etap projektu obejmuje działania promocyjno-informacyjne mające na celu uspołecznienie procesu realizacji projektu oraz prezentowanie jego wyników. W ramach tego etapu zostanie utworzona strona internetowa umożliwiająca sprawną wymianę informacji z mieszkańcami Aglomeracji. Działania informacyjno-promocyjne będą przeprowadzone również w lokalnych 
i regionalnych mediach (ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne, artykuły sponsorowane oraz konferencje prasowe). Będą publikowane także artykuły promocyjne na stronach internetowych gmin biorących udział w projekcie.
 
W ramach trzeciego etapu zostaną również zorganizowane 2 konferencje:
  1. Konsultacyjna - w połowie realizacji projektu, w celu zaprezentowania i konsultacji wyników prac części diagnostycznej.
  2. Podsumowująca - prezentującej wyniki zrealizowanego projektu.
 
Rezultaty realizacji proj. można podzielić na dwa typy - wymierne (mierzalne w sposób ilościowy)  oraz niewymierne (mierzalne w sposób jakościowy).
Do wymiernych efektów realizacji projektu należy zaliczyć:
  1. Diagnozę sytuacji na obszarze objętym realizacją projektu (raport doradczy).
  2. Opracowanie systemu mierzenia jakości usług publicznych dotyczących wskazanych w części diagnostycznej obszarów. Podstawowym elementem systemu będzie ustalenie standardów opisanych wskaźnikami.
  3. Przygotowanie przedwstępnych studiów wykonalności dla projektów, które potencjalnie będą mogły ubiegać się o finansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2014-2020.
  4. Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozwoju lokalnego i usług publicznych (szkolenia, które obejmą ok. 120 uczestników). 
  5. Stworzenie strony internetowej, która po zakończeniu realizacji projektu może służyć jako platforma wymiany informacji pomiędzy jst i mieszkańcami Aglomeracji w zakresie usług publicznych.
Niewymierne rezultaty realizacji projektu to: intensyfikacja współpracy, wymiana dobrych praktyk w zakresie usług publicznych, włączenie w proces zarządzania partnerów społeczno- gospodarczych, wzmocnienie znaczenia usług publicznych jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego.
 
 
A. Sobusiak
 
POPT

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja