Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Projekt nr 45/MOF/2/2013 pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Pub

Opublikowano: 30.04.2018

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU NA KONIEC ROKU 2014
 
Obszar współpracy oraz działania podjęte w jej ramach
Projekt nr 45/MOF/2/2013, będący efektem współpracy gmin skupionych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gminy Wałbrzych – Lidera Projektu oraz Gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz*, Głuszyca, Jaworzyna Śląska*,  Jedlina-Zdrój,  Kamienna Góra,  Lubawka, Marcinowice*, Mieroszów, Nowa Ruda,  Stare Bogaczowice, Strzegom*, Szczawno-Zdrój, Świdnica*, Świebodzice, Walim, Żarów oraz Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Miasta Świdnica, ma na celu kompleksowe przygotowanie trzech dokumentów strategicznych:
1.       „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”;
2.       „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW”;
3.       „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.
Dokumenty strategiczne, w skali Aglomeracji Wałbrzyskiej, są krokiem do osiągnięcia spójności wewnętrznej w trzech kierunkach:
  • wytypowania wachlarza działań priorytetowych dotyczących gospodarki i innowacyjnej przedsiębiorczości, środowiska pracy i zamieszkania oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej;
  • ochrony środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie działań ograniczenia wysokiego stężenia tlenków węgla wynikającego z niskiej emisji na obszarze AW;
  • rozwiązania problemu utrudnionej dostępności komunikacyjnej oraz braku bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami.
Wszystkie planowane oraz wdrażane działania wymagają zastosowania zintegrowanego podejścia
z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych, stąd też muszą wpisywać się w strategiczne cele Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pozwoli to w przyszłości na przygotowanie do realizacji wspólnych projektów w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
Podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach realizowanego Projektu
Działanie 1 - „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Na rzecz realizacji Strategii ZIT, zgodnie z przyjętym harmonogramem opracowany został Wstępny Program Działań Strategii ZIT. W odniesieniu do stworzonego dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wyniki zrealizowanych konsultacji stały się podstawą do aktualizacji pierwszego opracowania. W związku z tym powstał dokument strategiczny pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020”.
Głównym przesłaniem ww. opracowania jest poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważącej rozwój AW z uwzględnieniem sfery ekonomicznej, społecznej, infrastrukturalnej i środowiskowej.
Opracowany dokument w sposób szczegółowy określił najważniejsze kierunki działań rozwojowych
w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji.
W bieżącej chwili trwają prace nad przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizacją tego działania, na podstawie zawartej w dniu 21.11.2014 r. umowy, zajmuje się firma PUH Ekoperfekt Iwona Kowalska,
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Planowany termin zakończenia prac to 30 styczeń 2015 r.
Działanie 2 - „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW”
W zakresie kluczowych przedsięwzięć Aglomeracji Wałbrzyskiej, jakimi są działania na rzecz ochrony środowiska, koniecznością stało się opracowanie zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata
2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW.
W dniu 25 czerwca 2014r. zawarto umowę z firmą ATMOTERM S.A., z siedzibą w Opolu na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Działania na rzecz tworzonego dokumentu rozpoczęły się w miesiącu lipcu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Wykonawca w miesiącu październiku przedstawił Liderowi Projektu wstępną wersję opracowania. W miesiącu grudniu, gminy biorące udział w realizacji tego działania, zakończyły weryfikację stworzonego projektu PGN. Kolejnymi etapami zaplanowanych prac jest przeprowadzenie:
  • konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW,  wykonanie analizy z konsultacji oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do ww. strategii,
  • Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Przewidywany termin zakończenia prac przypada na 15 stycznia 2015 r.
Działanie 3 - „Zintegrowany Program Transportu Publicznego”
Prace nad dokumentem strategicznym w zakresie transportu publicznego realizuje firma "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J., z siedzibą we Wrocławiu, z którą w dniu 25 sierpnia 2014 r. zawarto umowę na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla 22 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pierwszym etapem prac, rozpoczętym w miesiącu wrześniu, jest  przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz badania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. W obecnej chwili gminy partnerskie prowadząanalizę przedstawionego dokumentu.
Ostatecznie opracowanie zawierało będzie: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia. Kolejnymi etapami zaplanowanych prac jest:
  • przedstawienie wstępnej wersji Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego,
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych wstępnej wersji Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego,
  • opracowanie analizy z konsultacji i wprowadzenie ewentualnych zmian do ww. strategii,
  • przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Przewidywany termin zakończenia prac nad ww. dokumentem to 31.03.2015 r.
 
Organizacje pozarządowe uczestniczące w działaniach projektu
 
Dla wzmocnienia udziału społeczeństwa w procesie tworzonych dokumentów strategicznych oraz stworzenia korzystnego klimatu społecznego, zaproszono do współpracy organizacje reprezentujące interesy lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców. Uwzględnienie głosu partnerów społeczno-gospodarczych ma na celu nie tylko zwiększenie zaangażowania ich w sprawy lokalne, ale przede wszystkim, bazując na wymianie wiedzy i doświadczeniach partnerów, wypracowanie zgodnych dla wszystkich beneficjentów decyzji.
Uwzględniając zgłaszane przez partnerów uwagi i sugestie w odniesieniu do tworzonych dokumentów strategicznych, wypracowane zostaną wspólne koncepcje w zakresie wskazanych w projekcie działań dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Zaproszenie do udziału w pracach na rzecz realizacji działań przewidzianych projektem zostało przyjęte przez następujące organizacje pozarządowe:
1.       Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kamienna Góra;
2.       Dolnośląscy Pracodawcy, Szczawno-Zdrój;
3.       Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Wałbrzych;
4.       Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska;
5.       Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Koło w Nowej Rudzie;
6.       Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wałbrzych;
7.       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu;
8.       Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu;
9.       Stowarzyszenie Bona Fide, Świebodzice;
10.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”, Lubawka;
11.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, Jugowice;
12.   Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych, Świdnica;
13.   Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy;
14.   Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wałbrzych;
15.   Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju;
16.   Wałbrzyska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - „Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r. Całkowita wartość projektu: 2 999 994,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach POPT MIR na lata 2007-2013 wynosi
2 699 994,60 zł.
 
_______________________________________
*) - jednostki samorządu terytorialnego, które dołączyły do AW w październiku i listopadzie 2013 r., dla których Program Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest opracowywany
 
PT

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja