Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Podsumowanie konsultacji społecznych „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Opublikowano: 20.04.2015

Mając świadomość wagi procesu konsultacji społecznych będących podstawą prowadzenia dialogu obywatelskiego i społecznego, zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.), w dniach od 19 stycznia do 8 lutego 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dla projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”.
Konsultacje przeprowadzono na obszarze 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. W okresie ich trwania projekt dokumentu dostępny był w siedzibie Gminy Wałbrzych, a także w formie elektronicznej na stronie www Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (BIP oraz aktualności) oraz gmin wchodzących
w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona:
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach internetowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu;
na stronach internetowych gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej;
na stronie internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej;
na portalu społecznościowym Facebook – profil Miasta Wałbrzycha;
w tygodniku DB2010, kolportowanym na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Uwagi można było wnosić w formie pisemnej i elektronicznej, jak również w trakcie otwartego dla wszystkich zainteresowanych spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w dniu 26.01.2015 r.

Przedstawiona do konsultacji społecznych prognoza oddziaływania na środowisko to dokument rozważający skutki realizacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wypełniając kwestionariusz wniosków i uwag, można było wyrazić swoje opinie na temat ww. dokumentu, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w tym zakresie.

W terminie konsultacji społecznych wpłynęły wnioski o uzupełnienie treści przedmiotowego dokumentu. Nie spowodowały one zmian w oddziaływaniu projektu na środowisko. W związku
z tym uwzględniono je w całości.

Załączniki:

PT

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja