Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Fundusze zewnętrzne

Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój

Opublikowano: 22.05.2017

Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”, w wyniku ogłoszonego w 2016 roku konkursu.Celem przedmiotowego projektu jest wytworzenie oraz wdrożenie systemu informatycznego, stanowiącego integralną całość, mającego na celu zwiększenie ilości i jakości świadczonych   e-usług publicznych w gminie Jedlina-Zdrój oraz podwyższenie kompetencji pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Projekt jest ukierunkowany na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, w tym w szczególności rozwój adresowanych dla urzędników, mieszkańców, turystów i przedsiębiorców usług elektronicznych.
Dzięki wdrożeniu projektu mieszkaniec Jedliny-Zdroju, będzie miał możliwość załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną, w tym  w szczególności sprawdzenia stanu realizacji swojej sprawy, pozyskania informacji o rodzaju i wysokości należności, a także dokonania stosownych płatności. Realizacja projektu zakłada uruchomienie 33 usług on-line o różnym poziomie interakcji, które będzie można zrealizować za pomocą platformy ePUAP. Portal będzie także służył do prezentacji z wiadomości z życia miasta, informacji kulturalnych, sportowych dedykowanych mieszkańcom jak również  przebywającym na terenie gminy turystom.
W ramach systemu e-Turystyka klient będzie miał możliwość m.in. rezerwacji usługi w wybranym obiekcie sportowo-turystycznym zarządzanym przez gminę, zarezerwowania terminu wycieczki wraz z przewodnikiem,wyszukania w tras rowerowych, biegowych i narciarskich na terenie gminy, o różnej długości i różnym stopniu trudności, w zależności od oczekiwań klienta. Wdrożona zostanie aplikacja mobilna, kierującą zwiedzającego po trasie wycieczki i umożliwiająca otwarcie prezentacji zwiedzanego obiektu. Pobieranie informacji będzie możliwe za pomocą Beacon bluetooth. Dzięki stworzonemu serwisowi internetowemu będzie można przeglądać informacje o atrakcjach, imprezach kulturalnych oraz sportowych, punktach gastronomicznych, ofertach noclegowych, rozkładzie jazdy autobusów oraz pociągów.
Projekt przyczyni się także do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.
Całkowita wartość projektu wyniesie 1 050 000 zł; dofinansowanie z EFRR stanowi 892 500 zł, pozostała wartość to środki własne gminy Jedlina-Zdrój. Obecnie trwają prace związane   z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.  Wdrożenie projektu planuje się od 1 stycznia 2018 roku.
 
AW
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”, nr RPDS.02.01.04-02-0021/16
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2  „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4.  „E-usługi publiczne – ZIT AW”

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja